Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
05-07-2020

Liturgie 5 juli 2020

OvD: Peter
Muziek: Else en Heleen en Frank
Bijbellezing: Maaike
Collecte Dicaconie: Vakantiepotje
NL58INGB0002533683 t.n.v. Diaconie NGK te Rotterdam o.v.v. “gift vakantiepotje”.
……………………………
mededelingen
votum en groet
kinderverhaal : Petrus uit de gevangenis
Getuigenis: Martine
lied: Vader wij danken U: Op Toonhoogte 450 (1x zingen)
kort gebed aansluitend op vorige lied
inleiding op de Avondmaalsviering (gebed, en zegen over brood en wijn)
lied: Lam Gods (sela)
brood en wijn worden uitgedeeld
afsluiten met een kort danklied: Vader wij danken U (1x zingen)
schriftlezing: Num 6:22-27 en Ps 134
overdenkingen
lied: The Psalm project 51
afsluitend gebed (Peter)
zegen
lied: opw 399
………………………………………………………………………………………………
Liedteksten:

Vader wij danken U
Vader, wij danken U. (2x)
Hemelse Vader, wij danken U.

Jezus, wij prijzen U. (2x)
Heer onze Heiland, wij prijzen U.

Geest van God, wij loven U. (2x)
Geest van de Vader, wij loven U.

Lam van God (Sela)
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
……………………………………………
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede
Heer geef vrede overal.
Heer geef vrede overal.

Tekst: eeuwenoude tekst n.a.v. Joh. 1:29, muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music
……………………………………..
The Psalm Project 51
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
……………………………………………….
Opwekking 399
Vader God, ik vraag me af
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten
dat Uw vader hart al
zo lang om mij geeft

Maar nu ben ik Uw kind,
nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn
want Vader, U ben altijd bij mij

Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..

NGK Rotterdam - Overschie
28-06-2020

Liturgie 28 juni 2020

Ovd: Reinier
Muziek: Matthan en Marianne
Bijbellezing: Ingrid
Kindermoment: Marije
Gebed:

Inleiding thema dienst
Schilderij Firas: elk huis heeft zijn geheim
Kindermoment door Marije met aantal tekeningen van kinderen over het thema
( tekeningen via beamer/presentatie)
Inleiding lied Oorverdovend stil
Lied: Oorverdovend stil (Martin, opgenomen)
Votum en groet
Lied: Heer ontferm U (schrijvers voor gerechtigheid)
Gebed aansluitend
Bijbellezing: Psalm 67
Overdenking
Lied: gez 324 (LB)
Gebed in korte blokjes (gesproken Heer ontferm U)
Lied: PvN 67 (=opw 748)
Zegen

…………………………..
Liedteksten:
Heer, ontferm U
Mensen zonder liefde, zonder lied -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrienden, zonder hoop –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vader, zonder naam –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder moeder, zonder troost –
Heer, ontferm U over ons.

O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons.
Als U iets doet, dan komt het goed.

Mensen zonder water, zonder brood -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder kleren, zonder eer -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrede, zonder vuur -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder mensen, zonder U -
Heer, ontferm U over ons.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons.
Als U iets doet, dan komt het goed.

© 2013: schrijvers voor gerechtigheid
…..

Gezang 324
1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2 Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ‘t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3 Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaäns deelgenoot.

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Liedboek voor de Kerken 1973
……..
PvN 67
Heer, zegen ons
Met onverdiende liefde
En laat ons boven alles uw gezicht zien
Stralend als de zon
De wereld ziet
Dan hoe u met ons omgaat
En dat de weg die u, Heer, met ons op gaat
Ons weer uitzicht biedt

refrein:
Laat de volken voor u zingen
U danken, want
U bent goed
Laat de volken u bedanken
Want u bent goed….
Grote God!

Jij, wereld, juich:
God neemt het recht in handen
Regeert als koning over alle landen
Neemt je bij de hand

Refrein

God zegent ons:
Een rijke oogst kwam binnen
De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden
Zegen komt van God!
Heer, blijf bij ons
Blijf ons uw zegen geven
Zodat op heel de aarde ieder leven
Vol is van ontzag

Refrein

NGK Rotterdam - Overschie
21-06-2020

Liturgie 21 juni 2020

Voorganger Hinke van Abbema
Jeugddienst mmv Club Solid
OvD: Klaas

Band: Martin, Stijn, Frank, Susanna, Justine

Mededelingen
Votum en groet
Zingen: How great is our God (opw 661)
Filmpje
Gebed
Lezen: Romeinen 5:1-11
Overdenking
Zingen: Jezus Overwinnaar (opw 832)
Dankgebed
Zingen: Jezus, hoop van de volken (opw 618)
Zegen
Zingen: Build your kingdom here (opw 769)

Tekst overdenking: Romeinen 5:1-11
‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4. volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.’

……………………..
Liedteksten:
How Great Is Our God" (opw 661)

The splendor of a King
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice

He wraps Himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

Refrein:
How great is our God
Sing with me
How great is our God
And all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Refrein

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing
How great is our God

Name above all names
You are worthy of our praise
And my heart will sing
How great is our God

Refrein
………………….

Opw 832: Jezus Overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
………………………..
Opwekking 618
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.
Refrein
U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.
……………………….
Opwekking 769
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we’re made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your Church
And we need Your power
In us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You’re our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven’s cause
We are Your church
And we pray revive
This earth (We’re prayin’ for revival)

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Change the atmosphere)

Unleash Your kingdom’s power
Reaching the near and far
No force of hell can stop

Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of Christ
We are Your church
Oh, and we are the hope
On earth

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Change the atmosphere, build Your kingdom here)

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Let’s win this nation back!)

NGK Rotterdam - Overschie
14-06-2020

Doopdienst

NGK Rotterdam - Overschie
14-06-2020

OvD: Jan Smit
Muziek: Dorimieke en Arjan

mededelingen
votum en groet
(kinder)lied EvL 446: ik zit op het puntje van m’n stoel
aansluitend aan dit lied korte ”uitleg” over het avondmaal voor de kinderen.
gebed (Bart)
schriftlezing: Openbaring 5: 5-14 (Joanne)
overdenking
lied Opw 828 Lam van God
gebed & instelling avondmaal
lied Opw 318 Eet het brood met Mij
delen brood en wijn
lezen Apost. geloofsbelijdenis als lofprijzing & afsluiting van de viering
Zegen
lied: Opw 638 Wie is als Hij
aansluitend getuigenis van Aylin
………………………………………..
Op Het Puntje Van M’n Stoel
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Ik zit op het puntje van m’n stoel
Het is zo spannend
En ik ga op m’n tenen staan
Ik ben verlangend
Naar die ene grote dag
Dat ik Hem ontmoeten mag
O o o het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid

En dat is
Vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom shalom

Ik zit op het puntje van m’n stoel
In ‘t rond te speuren
En ik ga op m’n tenen staan
Het gaat gebeuren
Dat de wereld nieuw zal zijn
Zonder ziekte zonder pijn
O o o het gaat gebeuren

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid

Ik zit op ‘t puntje van m’n stoel…
………………….
Teksten van de liederen:
Opwekking 318
Eet het brood met Mij,
drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
deel het maal met Mij.

Wij aanbidden U,
wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
daar ontmoet Ik jou.

© Glory Alleluia Music / Maranatha Music
Universal Songs Tekst & muziek: Kirk Dearman
Ned. tekst: Hananja Thomassen
….

Opwekking 828
Lam van God
U die alle zonden van de wereld droeg
U die ons met God de Vader heeft verzoend
U bent waardig

Lam van God
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald
Met uw leven is de weg naar God gebaand
U bent waardig

refrein
Waardig is uw naam
Waardig is uw naam
Hemel en aarde zingen halleluja!
Waardig is uw naam
Waardig is uw naam
Jezus U zij de glorie

Lam van God
Dat als het volmaakte offer werd geslacht
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht
U bent waardig

Lam van God
Op de derde dag herrees U uit de dood
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond
U bent waardig

Met miljoenen om de troon
Heffen wij dit loflied aan
Glorie aan het Lam
Glorie aan het lam

Boven elke macht verhoogd
Heer U draagt de hoogste naam
Jezus zoon van God
Jezus zoon van God
……

Opwekking 638
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

NGK Rotterdam - Overschie
07-06-2020

Liturgie zondag 7 juni 2020

Bevestiging ambtsdragers (Maarten, Jean-Bart, Pieter)

OvD Peter Engelberts
Muziek: Diane en Heleen
Wijk E

mededelingen
votum en groet
zingen kinderlied: Ik zag een kuikentje, evangelische liedbundel 445
gebed (Frank)
schriftlezingen: 1 Petr.2:5 en Psalm 84 (Bernice)
overdenking
zingen: Wat hou ik van uw huis, opw 715
bevestiging
zingen ps 134 Gereformeerd kerkboek
gebed
zegen
zingen:
De kracht van uw liefde, opw 488
Here der Heren, Koning der Koningen, opw 159


Collecte
Het collectedoel deze week is Stichting Hulp Oost-Europa. In Nederland worstelen we met de gevolgen van de corona-crisis, maar in Oost-Europa speelt dat misschien nog wel sterker. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Geloof in morgen’. Op www.hoehelpt.nl leest u meer over dit doel en kunt u eveneens gemakkelijk digitaal een bijdrage overmaken.
-———-
Gebedsteam
Heeft u een (persoonlijk) gebedspunt, dan kunt u dit doorgeven via de mail: gebed@herbergonderweg.nl
Het gebedsteam brengt dit bij God. Hij is trouw en hoort het gebed. Gods liefde is eeuwig, zijn ontferming is vol genade.


Liederen:
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

Refrein
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

refrein

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer
Elly en Rikkert/ Evangelische liedbundel 445

Opwekking 715
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!
Lyrics licensed by LyricFind

Psalm 134 (gereformeerd kerkboek)
Komt allen, dienaars van de HEER,
zegent zijn naam en geeft Hem eer,
U die in ’t huis de HEREN staat
en in de nacht Hem dienen gaat.
Heft nu uw handen naar omhoog,
richt op het heiligdom uw oog.
Brengt uit des HEREN tempelhof
aan Hem uw dank, uw lied en lof.
Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de HEER,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.

Opw 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein

Opwekking 159
Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.
Halleluja… (4x)

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen een,
U alleen, U heb ik lief.

© 1979 Universal Songs
Tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld

NGK Rotterdam - Overschie
31-05-2020

Liturgie zondag 31 mei 2020

Vooraf liederen Sela, uitgezocht en toegelicht door Marten
Welkom & Mededelingen
Zingen: Door de kracht van de Heilige Geest (Opw. voor Kids 31)
Kindermoment
Gebed
Bijbellezing Handelingen 1:7-11a, 2:1-6 & 32-33
Overdenking
Lied: Laat het huis gevuld zijn (Opw. 623)
Persoonlijk verhaal
Gebed
Zingen: De kracht van Uw liefde (Opw. 488)
Zegen
Zingen: Laat Uw glorie zien (Opw. 557)

Collecte
Deze zondag is de collecte bestemd voor zendelinge Kris-Tina die namens Stichting Harvest Ministries werkzaam is in Indonesië. Zij was vorig jaar te gast bij een wijkavond van wijk D en is ook bij Club Solid op bezoek geweest. Ze deelt in Indonesië haar geloof en helpt de allerarmsten met “Sembako”, de negen basisbehoeften van Indonesisch voedsel.
We willen u wederom vragen om zelf een gift over te maken voor dit mooie doel.
Dat kan via de link in de weekbrief of door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL67 INGB 0008 2016 19 t.n.v. Harvest Ministries, o.v.v. Call2theNations- Sembako.

Gebedsteam
Heeft u een (persoonlijk) gebedspunt, dan kunt u dit doorgeven via de mail: gebed@herbergonderweg.nl
Het gebedsteam brengt dit bij God. Hij is trouw en hoort het gebed. Gods liefde is eeuwig, zijn ontferming is vol genade.

Door de kracht – Opw. voor kids 31
Refrein:
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!

(refrein)

Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!

(refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest
vieren wij feest met elkaar.
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
© 1989 Unisong Music Publishers / Small Stone Media

Laat het huis gevuld zijn – Opw. 623
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur

Want Ik wil komen met Mijn Geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon

Laat Mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer, wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

De kracht van Uw liefde – Opw. 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein 2x
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Laat uw glorie zien – Opw. 557
Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus’ naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus’ naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien. ..(4x)
Wij aanbidden U… (4x)

NGK Rotterdam - Overschie
24-05-2020

Liturgie zondag 24 mei 2020

Welkom
Lied: My Lighthouse (Opw. 807)
Getuigenis
Gebed
Bijbellezing Hebreeën 11:1-16
Overdenking
Lied: Houd vol (Opw. 789)
Creatief moment
Gebed
Zegen
Lied: Father’s song

Collecte
Deze zondag is de collecte opnieuw bestemd voor het Corona Noodfonds van stichting Red een Kind. Wij vragen u als diaconie om zelf geld over te maken naar dit doel, dit kan via de volgende link: https://www.redeenkind.nl/help-mee/met-een-donatie-gift/geefvoorhetcoronanoodfonds/?id=7446 of door geld over te boeken naar het rekeningnummer van Red een Kind IBAN: NL77 ABNA 0377332860 o.v.v. gift corona noodfonds.

Gebedsteam
Heeft u een (persoonlijk) gebedspunt, dan kunt u dit doorgeven via de mail: gebed@herbergonderweg.nl
Het gebedsteam brengt dit bij God. Hij is trouw en hoort het gebed. Gods liefde is eeuwig, zijn ontferming is vol genade.

My Lighthouse – Opw. 807
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

Refrein:
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
Refrein

Fire before us, You’re the brightest (4x)
You will lead us through the storms
Refrein

Houd vol – Opw. 789
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Song of my Father
When silence falls
I hear You call
In a secret place
You still my soul with quiet joy
And I’m wide awake

Refrein:
In the middle of the night
I look up to the sky
I can hear You
Singing over me
Through the fire and the flood
I know that I am loved
I can hear You
Singing over me

You spoke the earth with just one word
And You hold my heart
My every step, my every breath
Is Your work of art

Refrein

I hear Your melody
I hear Your symphony
There’s nothing louder than the song of my Father
I hear Your melody
I hear Your symphony
There’s nothing louder than the song of my Father

Refrein