Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
09-05-2021
NGK Rotterdam - Overschie
02-05-2021

Voorganger: Joop van ‘t Hof
Ouderling van Dienst: Dorimieke van den Dool
Muziek: Jodit en Martin
Bijbellezer: Maarten Balk en Jonathan Top

Mededelingen
Lied: Lev – De kerk van alle tijden
Votum en groet
Lezen: Jes 6:1-4 & Jes 1:16-17
Lied: Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig
Gebed
Lezen: Jes 1:18
Kindermoment
Lezing: Matt.18:1-20
Preek
Lied: Lev – Jezus onder ons
Gebed
Collecte
Filmpje: ???
Lied: Opwekking 180 – Bron van licht en leven
Zegen

Liedteksten

Lev – De kerk van alle tijden

De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
‘t is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
‘t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf

Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is

Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer

Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer

God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang

Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Lev – Jezus onder ons

Hij heeft oog voor de arme
en hart voor de zwakke
Is kracht voor wie zelf niet meer kan staan
Jezus overal, Jezus onder ons

Hij is rust voor wie piekert
en winst voor verliezers
Is kans voor wie alles heeft vergooid
Jezus overal, Jezus onder ons

De koning van het leven
als dienaar van de mens
Hij blijft zichzelf maar geven
Genade kent geen grens
De zegen komt van boven
En God is onder ons
De zegen komt van boven
En God is onder ons

Hij omarmt wie alleen staat,
geeft troost als het misgaat
Is traan voor wie huilen heeft verleerd
Jezus overal, Jezus onder ons

De koning van het leven
als dienaar van de mens
Hij blijft zichzelf maar geven
Genade kent geen grens
De zegen komt van boven
En God is onder ons
De zegen komt van boven
En God is onder ons

Hij is zin in de toekomst,
bewijs dat het goed komt
De wereld vindt vrede in zijn naam
Jezus overal, Jezus onder ons

Opwekking 180 – Bron van licht en leven

Bron van licht en leven,
Wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

U bent onze Vader,
Wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

U bent onze Koning,
Wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

NGK Rotterdam - Overschie
25-04-2021

Mededelingen
Lied: Ps 33:2
Votum en groet
Lied: Ps 33:8
Verootmoediging en gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Joh 21:1-22
Preek
Avondmaalsviering:
Gebed en instellingswoorden
Lied: Opw 154 – Wees stil en weet (tekst: NLB 887)
Viering
nadat de uitdelingswoorden over de wijn zijn gesproken zou ik Opw 139 via YouTube willen laten horen (Opwekking 139 – In moments like these – YouTube)
(afsluiting met) gebed
Collecte
Slotlied: Ps 84:3, 6
Zegen

Psalm 33:
2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Opw 154/NLB 887:
Wees stil en weet: Ik ben je God.
Wees stil en weet: Ik ben je God.
Wees stil en weet: Ik ben je God.

Ik ben het die je helen zal.
Ik ben het die je helen zal.
Ik ben het die je helen zal.

Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Opw 139:
In moments like these,
I sing out a song.
I sing out a love song for Jesus.
In moments like these,
I lift up my hands.
I sing out a song to the Lord.
Singing: I love You Lord.
Singing: I praise You Lord.
I bless You Lord.
I trust You Lord.

Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied.
Wij zingen een lied voor de Here.
Wij zijn bij elkaar
En prijzen zijn naam.
Wij zingen dit lied tot Gods eer.
Ja, wij loven U Heer,
Wij loven U Heer.
Ja, wij prijzen U Heer.
Ja, wij danken U Heer.
Wij vertrouwen U Heer.

Psalm 84:
3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6 Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

NGK Rotterdam - Overschie
18-04-2021

Voorganger: Dorimieke van den Dool
Ouderling van Dienst: Marten Tel
Muziek: Martin en Robin
Bijbellezer: Robin Eijgelsheim en Femke Ruitenbeek

Mededelingen
Votum en groet
Lied: Psalm 138: 1,3 DNP (uitvoering The Psalm Project)
Kindermoment
Gebed
Lezing: 2 Kor 9:1-10, Jesaja 57:15 (HSV)
Lied: Elly & Rikkert – Waar woont God?
Preek
Lied: Opwekking 176 – U bent mijn schuilplaats, Heer
Gebed
Filmpje: Groeien als leerling van Jezus
Collecte
Lied: Opwekking 785 – Fundament
Zegen

Liedteksten

Psalm 138 : 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)

Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel zal ik U eren.
Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan van wie regeren.
Ik buig mij richting uw paleis.
Uitbundig prijs ik al uw werken.
Toen ik U riep, hebt U verhoord.
U hield uw woord door mij te sterken.

Als ik in groot gevaar verkeer
helpt U mij, HEER, te overleven.
U redt mij van de tegenstand;
uw rechterhand zal redding geven.
Bij U is rust en veiligheid.
U laat altijd uw liefde blijken.
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.

Elly & Rikkert – Waar woont God?

Waar woont God
In de hoge
In het heilige
Waar geen mens Hem ziet
Waar woont God
Bij de zwakken
Bij de kleinen
Die stuk zijn van verdriet

Daar woont de Here God
En Hij brengt een keer
In hun lot
Daar woont God
Daar woont God

Opwekking 176 – U bent mijn schuilplaats, Heer

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Opwekking 785 – Fundament

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus’ Naam

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus’ Naam

Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
Mijn anker rust in Hem alleen
Mijn anker rust in Hem alleen

Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer

Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer

Wanneer Hij komt met luid geschal
Weet ik dat Hij mij kennen zal
Bekleed met zijn gerechtigheid
Ben ik van Hem in eeuwigheid

NGK Rotterdam - Overschie
11-04-2021

Mededelingen

Votum en groet

Luisteren: Opwekking 797 Breng ons samen | Sela – YouTube

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Kindermoment

Gebed

Luisteren: Psalm 133 The Psalm Project Daar is het leven goed (Psalm 133) – Nederland Zingt – YouTube

Wat is het heerlijk, wat is het goed.
Daar waar de liefde de vrede ontmoet, geeft God zijn zegen.
Goed is het daar samen te leven, één met elkaar.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Het is als olie, rijk uitgestort,
waarmee uw dienaar gezalfde wordt.
Zoals de regen bergen bedauwt,
zo heeft uw liefde gemeenschap gebouwd.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Wat is het goed,
daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.

Wat is het goed,
daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.

Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Schriftlezing: Lucas 24: 13-33 en Mattheüs 28: 16-20

Preek

Luisteren: Gezang 78: 1,2 en 4: Nederland Zingt: Laat m ’in U blijven groeien bloeien – YouTube

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Voorbede

Collectemoment

Luisteren: Opwekking 710: Nederland Zingt: Gebed om zegen – YouTube

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

NGK Rotterdam - Overschie
04-04-2021

Mededelingen OvD

Votum en groet

Lied: Liedboek 215 Christus onze Heer verrees

Christus onze Heer verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die ten dode ging aan ’t kruis,
halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
Dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len juub’len hem ter eer,
halleluja!

Kindermoment + Kinderlied: Happy Pasen

Hey, luister naar wat ik vertel
Misschien weet jij wel
Je krijgt kippenvel! Yeah
Hey, weet jij wat echt Pasen is?
Dit feest heeft zoveel meer betekenis

Meer dan eieren zoeken of grote paashazen-koeken
Meer dan donzige veren of samen eitjes versieren
Jezus stond op uit de dood!

Het is Pasen
Jezus is opgestaan
Hij lee – ee – eeft voor altijd
Happy Pasen
Een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest

De engel zei: ’Jullie hoeven niet bang te zijn.
Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus,
Die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet.
Want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft.
Vandaag vieren we feest

Het is Pasen
Jezus is opgestaan
Hij lee – ee – eeft voor altijd
Happy Pasen
Een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
Want Jezus leeft! (Voor altijd)
Want Jezus leeft! (Voor altijd)

Haas – haastig zochten zij bij het graf
Maar ei – eigenlijk was Hij daar niet meer, nee
Want Jezus die daar Z’n leven gaf
Is opstaan, yes, Hij leeft weer!

Ik wil hem zo graag bedanken, Hij heeft mij alles geschonken
Zijn leven gaf Hij voor mij, Zijn liefde maakt mij zo blij
Ik wil een paasfeestje vieren, want niets kan hieraan tippen:
Jezus stond op uit de dood!

Het is Pasen
Jezus is opgestaan
Hij lee – ee – eeft voor altijd
Happy Pasen
Een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest

Het is Pasen
Jezus is opgestaan
Hij lee – ee – eeft voor altijd
Happy Pasen
Een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
Want Jezus leeft! (Voor altijd)
Want Jezus leeft! (Voor altijd)

Gebed

Lied: Opwekking 174 Juicht want Jezus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer,
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
Van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
Het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
De bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.

Liefde is zijn schepping,
Zou Hij jou vergeten.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
Ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Schriftlezing: Lucas 24: 1-12

Preek

Lied: Liedboek 477, Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja
Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn
Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods zonen zijn
Halleluja

Voorbede

Collectemoment

Lied: Opwekking 634 U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
02-04-2021

Welkom, mededelingen
Stil Gebed, Votum en Groet
lied: Opw 180 Bron van licht en leven
gebed
schriftlezing: Lucas 22:7-15
overdenking
gebed
Opw 318 Eet het brood met Mij
avondmaalsviering
lied: Gez 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
lezing van evangelie uit Lucas
afgewisseld met korte overdenkingen, een lied, een afbeelding

Lucas: 22:39 – 54a
Afbeelding + korte toelichting

22:54b – 62
Afbeelding + korte toelichting
Lied: Taizé: Als alles duister is..

22:63 – 23:7
Korte toelichting

23:8-25
Afbeelding + korte toelichting

23:26-43
Muziek: Spotify: ‚‘O Haupt voll Blut und Wunden‘‘ (Bach, Matthäus-Passion, dirigent: Herreweghe)

23:44, 45, 46 staande
na 23:46 één minuut stilte en doven van de paaskaars

verder lezen: vers 47-56
Afbeelding + korte toelichting
Kort gebed
Zegen
In stilte afsluiten

Opw 180 Bron van licht en leven
Bron van licht en leven,
Wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.
Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.
U bent onze Vader,
Wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.
U bent onze Koning,
Wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

Opw 318 Eet het brood met Mij
Eet het brood met Mij,
Drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Deel het maal met Mij.

Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Daar ontmoet Ik jou.
Gez 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

O Haupt voll Blut und Wunden
O Haupt voll Blut und Wunden,
O hoofd vol bloed en wonden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
vol leed, met hoon beladen,
O Haupt, zum Spott gebunden
O hoofd, ten spot omwonden
Mit einer Dornenkron;
met een doornenkroon.
O Haupt, sonst schön gezieret
O hoofd, ooit gesierd
Mit höchster Ehr’ und Zier,
met hoogste eer en pracht,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
nu echter zeer onteerd,
Gegrüßet sei’st du mir!
u groet ik.

Du edles Angesichte,
U edel aangezicht,
Davor sonst schrickt und scheut
voor wie ooit schrokken, weken,
Das große Weltgewichte,
de aardse machten, krachten,
Wie bist du so bespeit!
hoe wordt u nu bespuwd!
Wie bist du so erbleichet!
Waar is uw kleur gebleven?
Wer hat dein Augenlicht,
Wie heeft het licht in uw ogen,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
ooit onvergelijkbaar stralend,
So schändlich zugericht’t?
zo vreselijk geschonden?

NGK Rotterdam - Overschie
28-03-2021

Opening door Loïs en Stijn- Intro door Loïs en Stijn
- Lied: Licht van de Wereld (Opwekking 595)
- Filmpje door Jodit en Aser
- Lied: De kracht van uw liefde (Opwekking 488)
- Vlog door Loïs en Stijn
- Inzegening Hinke als jeugdwerker
- Lied: Bouw uw troon (Opwekking 237)
- Preek door Hinke: Terug naar het hart van aanbidding
- Lied: Gewoon even hier
- Gebed
- Nabespreking preek door Stijn/Loïs en Hinke
- Lied: So will I (Hillsong)
- Zegen

…………………………………………………………
Lied: Licht van de wereld (Opwekking 595) door Hannah en Wout

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Getuigenis door Jodit (filmpje of live?)

Lied: De kracht van uw liefde (Opwekking 488) door Jodit

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Filmpje door Stijn en Loïs

Lied – Bouw uw troon (Opwekking 237) door Hannah en Wout

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Preek

Lied – Gewoon even hier door Martin en Susanna

Ik zocht U in de stilte, ik zocht U in de zang,
Ik zocht U in de wonderlijke verhalen
Ik zocht U in de rust en ik zocht in ‘t gedrang,
In mooie woorden en in vreemde talen
Vaak gezocht en vaak gevonden, ’t ging toch altijd weer voorbij
Maar nu plotseling het besef in dit heldere moment,
Dat ik U niet hoef te zoeken, want U zocht allang naar mij
En dat U juist onverwachts dicht bij me bent

Gewoon even hier, gewoon zoals ik ben
Gewoon op de fiets, of gewoon in de tram
Gewoon in het hier en gewoon in het nu
Gewoon even samen met U

We praten zonder woorden, want U weet wat ik denk
En luistert meer dan ik ooit kon vermoeden
Noem het praten, noem het bidden, maar ik weet dat U er bent
En dat ik nooit zo ver had hoeven zoeken

In de drukte van het leven, in de slapeloze nacht
Vind ik dan toch de rust die ik haast al was ontwend
Alle zorgen en frustraties ineens tot rust gebracht
Nu U zo onverwachts dicht bij me bent

Gewoon even hier, gewoon in deze tijd
Gewoon in de nacht en gewoon bij het ontbijt
Gewoon in het hier en gewoon in het nu
Gewoon even samen met U

[Tussenspel]

Gewoon even hier, gewoon zoals ik ben
Gewoon als ik stil zit en gewoon wanneer ik ren
Gewoon in het hier en gewoon in het nu
Gewoon even samen met U

Bidden + nabespreken

Lied: So will I (Hillsong) door Martin en Susanna – Met vertaling

God of creation
God van de schlepping

There at the start
Daar bij de start

Before the beginning of time
Voor het begin van de tijd

With no point of reference
Zonder referentiepunt

You spoke to the dark
Sprak U tegen de duisternis

And fleshed out the wonder of light
En liet U het wonder van het licht ontstaan

And as You speak
En als U spreekt

A hundred billion galaxies are born
Worden honderd miljard sterrenstelsels geboren

In the vapor of Your breath the planets form
In de damp van uw adem vormen zich planeten

If the stars were made to worship so will I
Als de sterren zijn gemaakt om U te aanbidden, zal ik dat ook doen

I can see Your heart in everything You’ve made
Ik zie uw hart in alles wat U hebt gemaakt

Every burning star a signal fire of grace
Elke brandende ster een lichtsignaal van genade

If creation sings Your praises so will I
Als de schepping u prijst, zal ik dat ook doen

God of Your promise
God van uw belofte

You don’t speak in vain
U spreekt niet tevergeefs

No syllable empty or void
Geen lettergreep leeg of zinloos

For once You have spoken
Eens heeft U gesproken

All nature and science
Heel de natuur en de wetenschap

Follow the sound of Your voice
Volgen het geluid van uw stem

And as You speak
En als U spreekt

A hundred billion creatures catch Your breath
Vangen honderd miljard schepselen uw adem

Evolving in pursuit of what You said
Evolueren als gevolg van wat U hebt gezegd

If it all reveals Your nature so will I
Als dit allemaal uw natuur openbaart, zal ik dat ook doen

I can see Your heart in everything You say
Ik zie uw hart in alles wat U zegt

Every painted sky a canvas of Your grace
Elke gekleurde lucht een canvas van uw genade

If creation still obeys You so will I
Als de schepping U nog steeds gehoorzaamt, zal ik dat ook doen

If the stars were made to worship so will I
Als de sterren zijn gemaakt om U te aanbidden, zal ik dat ook doen

If the mountains bow in reverence so will I
Als de bergen voor U buigen, zal ik dat ook doen

If the oceans roar Your greatness so will I
Als de oceanen brullen van uw grootheid, zal ik dat ook doen

For if everything exists to lift You high so will I
Want als alles bestaat om U te verhogen, zal ik dat ook doen

If the wind goes where You send it so will I
Als de wind gaat waarheen U wilt, zal ik dat ook doen

If the rocks cry out in silence so will I
Als de rotsen uitroepen in stilte, zal ik dat ook doen

If the sum of all our praises still falls shy
Als al onze lof opgeteld nog steeds tekort schiet

Then we’ll sing again a hundred billion times
Zullen we nog eens honderd miljard keer zingen

God of salvation
God van de redding

You chased down my heart
U achtervolgde mijn hart

Through all of my failure and pride
Dwars door al mijn fouten en trots

On a hill You created
Op een heuvel die U maakte

The light of the world
Werd het licht van de wereld

Abandoned in darkness to die
In de duisternis verlaten om te sterven

And as You speak
En als U spreekt

A hundred billion failures disappear
Verdwijnen honderd miljard mislukkingen

Where You lost Your life so I could find it here
Waar U uw leven verloor, zodat ik het weer kon vinden

If You left the grave behind You so will I
Als U het graf achter U liet, zal ik dat ook doen

I can see Your heart in everything You’ve done
Ik zie uw hart in alles wat U hebt gedaan

Every part designed in a work of art called love
Elk deel ontworpen in de kunst genaamd liefde

If You gladly chose surrender so will I
Als U van harte koos om U over te geven, zal ik dat ook doen

I can see Your heart eight billion different ways
Ik zie uw hart op acht miljard verschillende manieren

Every precious one a child You died to save
Ieder waardevol persoon een kind voor wie u stierf om het te redden

If You gave Your life to love them so will I
Als U uw leven gaf om van ze te houden, zal ik dat ook doen

Like You would again a hundred billion times
Zoals U dat nog eens honderd miljard keer zou doen

But what measure could amount to Your desire
Maar wat is groot genoeg om uw verlangen op te meten

You’re the One who never leaves the one behind
U bent degene die de ene nooit achterlaat

Lied: So will I (Hillsong) – Zonder vertaling

God of creation
There at the start
Before the beginning of time
With no point of reference
You spoke to the dark
And fleshed out the wonder of light

And as You speak
A hundred billion galaxies are born
In the vapor of Your breath the planets form
If the stars were made to worship so will I
I can see Your heart in everything You’ve made
Every burning star a signal fire of grace
If creation sings Your praises so will I

God of Your promise
You don’t speak in vain
No syllable empty or void
For once You have spoken
All nature and science
Follow the sound of Your voice

And as You speak
A hundred billion creatures catch Your breath
Evolving in pursuit of what You said
If it all reveals Your nature so will I
I can see Your heart in everything You say
Every painted sky a canvas of Your grace
If creation still obeys You so will I

If the stars were made to worship so will I
If the mountains bow in reverence so will I
If the oceans roar Your greatness so will I
For if everything exists to lift You high so will I
If the wind goes where You send it so will I
If the rocks cry out in silence so will I
If the sum of all our praises still falls shy
Then we’ll sing again a hundred billion times

God of salvation
You chased down my heart
Through all of my failure and pride
On a hill You created
The light of the world
Abandoned in darkness to die

And as You speak
A hundred billion failures disappear
Where You lost Your life so I could find it here
If You left the grave behind You so will I
I can see Your heart in everything You’ve done
Every part designed in a work of art called love
If You gladly chose surrender so will I
I can see Your heart eight billion different ways
Every precious one a child You died to save
If You gave Your life to love them so will I
Like You would again a hundred billion times
But what measure could amount to Your desire
You’re the One who never leaves the one behind

Zegen