Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
19-03-2023

ps 122:1,2. https://youtu.be/_WBs25GO4LQ
stil gebed; Votum en Groet
Psalm 16 PvN = opw. 727. https://youtu.be/wtmFelxuLoI.
Inleiding op de doop
Gebed
vragen aan de ouders
vraag aan de gemeente
OvvK 40 je hoeft niet bang te zijn

kinderen naar voren
Doop 

doopgebed
Ps 105:1,3. https://youtu.be/-WFS5DIfYJs
Kinderen naar ark en sjoel
Opwekking 734. https://youtu.be/1RlXdyZuPLw
Schriftlezing. Joh 9:1-14

preek

opwekking 180 bron van licht en leven. https://youtu.be/98-8Pz5GPhk
Gebed
collecte
kinderen terug
Slotlied NLB 1005 https://youtu.be/nQbi6UbR7nU
Zegen

Psalm 122
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil’ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Ik Val Niet Uit Zijn Hand (Psalm 16)
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijnJADEDSAY YOU WON’T LET GOKEEP ON WALKINGMOTTOVIEW ALL

Opwekking voor kinderen 40

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 105
1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in ’t duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Psalm 145
God, ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent U dan in duizend levens
Een mens bevatten kan

Wat U doet gaat elke taal te boven
Maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied

Hij vergeeft, Hij vergeeft
Veegt weg wat wij verkeerd doen
In zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dicht bij al zijn mensen
Dicht bij alles wat Hij leven gaf

Al wat adem kreeg, en levenskrachten
Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
Beseffen wie U bent

En als iemand valt, of door het leven
Kromgebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die Hem kennen weten
God is er altijd weer, steeds weer

Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God, ik adem om van U te zingen
Ik zing mijn leven lang

Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Opw 180 Bron van licht en leven

Bron van licht en leven
Wij aanbidden U
Onze God voor eeuwig
Heer, wij danken U
Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja
U bent onze Vader
Wij aanbidden U
U geeft ons genade
Heer, wij eren U
Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja
U bent onze Koning
Wij aanbidden U
U wilt bij ons wonen
Heer, wij prijzen U
Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja
Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja

Liedboek 1005

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrien: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

NGK Rotterdam - Overschie
12-03-2023

Biduur voor gewas en arbeid

• Welkom en mededelingen (Maarten Balk)

• Intochtslied: Psalm 149: 1, 2 en 5 https://www.youtube.com/watch?v=q_AvZVr0MpI

• Moment van stilte, groet en antwoord

• Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=-yjax8wkCck (starten rond 0:20 en eindigen op 3:58)

• Gebed

• Kinderlied Je bent bijzonder: https://youtu.be/QyEefoN84yo

• Kinderen gaan naar de bijbelklas

• Dienst van het Woord:
- Bijbellezing: Matteüs 6:7-8, gevolgd door het Onze Vader
- Uitleg en verkondiging: Jullie Vader in de hemel
- Gebed voor gewas en arbeid
- Zingen: Zingen: Zingende Gezegend 207
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/om-bloesem-aan-de-bomen

• Dankzegging en voorbede (Maarten)

• Kinderen komen terug

• Luisterlied: Gebed voor de werkdag – Sela https://www.sela.nl/liederen/144/gebed-voor-de-werkdag.html

• Dienst van de offers: collecte voor de Diaconie.

• Zingen: Ik wens jou – Trinity (graag inclusief beeld) https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes

• Zegen

Liedteksten (relatief) onbekende liederen

Je bent bijzonder

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat

Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat

Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat
Je bent een hele grote schat
Je bent een hele grote schat

Zingende gezegend 207

Om bloesem aan de bomen,
om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen,
om vogels in de lucht,
om volle korenaren,
om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde,
roepen wij, Heer, U aan!

Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!

Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Gebed voor de werkdag – Sela

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Ik wens jou – Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou (2x)

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou (2x)

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

NGK Rotterdam - Overschie
05-03-2023

Liturgie avondmaals-dienst 5 maart 2023

Aanvangslied: Opw 815 Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met uw glorie – Nederland Zingt – YouTube
Votum en groet

Kinderlied: Opw kids 118: ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus
Meer en meer – Marcel en Lydia Zimmer – YouTube
Kinderen naar ark en sjoel

Richtlijn voor ons leven: Kol 3: 12-17
Lied: Psalm 27: 1,7
Psalm 27 – Mijn licht, mijn heil is Hij – Nederland Zingt – YouTube
Gebed om verlichting van Gods Geest

Introductie op de preek: ‘Waar ga jij van stralen?’
Lezing: Math 17:1-9 Ex.34:4,5 en 27-35
Preek Waar ga jij van stralen?
Lied: Nieuw Liedboek 834 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht
Nederland Zingt: Vernieuw Gij mij – YouTube

Avondmaalsviering:
Instelling avondmaal / gebed / brood en beker
Lied: Aan uw tafel (Sela) Sela – Aan Uw tafel – YouTube
Ondertussen diakenen naar voren – bladen aanreiken
Uitnodiging & Uitdelen brood en wijn
Ondertussen luisterliederen:
- Nieuw liedboek 833: Neem mij aan zoals ik ben.. Carmen Melissant – Neem mij aan zoals ik ben | Petrus in het land | KRO-NCRV – YouTube
- Bless the Lord my soul; Taizé – Bless the Lord (Lyrics) | Meditation, Prayer and Worship – YouTube
Dankzegging / lezen verzen uit psalm 103

Loflied: Goodness of God Don Moen – Goodness of God – YouTube
Collecte & kinderen komen terug

Slotlied: Opw 602 Vrede van God Opwekking 602 – Vrede van God – YouTube
Zegen

Liedteksten:

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
(2 x)

[Chorus]
Heilig, heilig
Heilig is de Heer
Jezus is koning
Breng hulde, geef Hem eer

[Verse]
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

[Chorus 3 x]

[Verse 2 x]

Meer en meer
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music

ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus
ik wil meer en meer
gaan lijken op Hem
ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus
ik wil meer gaan lijken op Hem
in alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil
dus ook op elk moment
en niet zo ‘af en toe’
want dat maakt een heel groot verschil
ik wil meer en meer…

ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn
al ben ik nog wat jong
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein
ik wil meer en meer…

toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan
daarom geeft God zijn Heilige Geest
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan
zonder Hem was ik nergens geweest
ik wil meer en meer…

Psalm 27:1,7
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Goodness of God – Bethel music
I love You, Lord
Oh, Your mercy never failed me
All my days, I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
Oh, I will sing of the goodness of God

[Chorus]
And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God

I love Your voice
You have led me through the fire
And in darkest night You are close like no other
I’ve known You as a Father
I’ve known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God

[Chorus]
And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God

‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me
Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now
I give You everything

‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me, oh-ohh
‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me
Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now
I give You everything

‘Cause Your goodness is running after (It keeps running after me)

‘Cause all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God

Opwekking 602 Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Tekst&muziek: Johan Bronsveld
Arr.: Eric Lagerström. Solo: Frank van Essen.
© Unisong Music Publishers.

NGK Rotterdam - Overschie
26-02-2023

Liturgie:
Mededelingen
Zingen: Opw 411 – Geprezen zij de Here
Opw 364 – Prijs onze Heer
Opw 661 – Maak groot onze God
Votum en groet
Kinderlied: Open mijn oren (E&R) – https://www.youtube.com/watch?v=LjpqLCmJ5fE
Kinderen naar Ark en Sjoel
Zingen: Opw 245 – Hier in uw heiligdom
Gebed (predikant)
Zingen: Gez 326:1, 2 – Een rijke schat van wijsheid
Schriftlezing: Marcus 8:27 t/m 9:8
Zingen: Gez 326:5
Preek
Zingen: Opw 689 – Spreek, o Heer
Gebed (dankzegging en voorbede door OvD)
Kinderen komen terug in de dienst + collectemoment
Slotlied: Opw 602 – Vrede van God
Zegen

Lezingen vinden i.p. plaats uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 (anders in overleg/doorgeven aan de streamers)

Opw 411 – Geprezen zij de Here
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Opw 364 – Prijs onze Heer

Prijs onze Heer,
Hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit. Kom en buig neer,
loof zijn heil’ge naam.

Refrein:
De Heer almachtig,
zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer
falen of ontbreken
en zijn liefde blijft.

Breng dan aan Hem
als een offer een zoete geur,
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.

Opw 661 – Maak groot onze God

Refrein (2x):
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem.

(Refrein)

De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon, Koning op de troon.

(Refrein)

(2x):
Allerhoogste Heer, waardig onze Heer.
Kom, zing met mij: maak groot onze God.

(Refrein 2x)

Opw 245 – Hier in uw heiligdom

Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U

Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest

Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien.

Open mijn oren

Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn

Gez 326 – Een rijke schat van wijsheid

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
‘t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Opw 689 – Spreek, o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opw 602 – Vrede van God

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

NGK Rotterdam - Overschie
19-02-2023

Liturgie 19 februari 2023

Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Stil Gebed votum en groet
Lied 344. Klein credo
kinderen naar de bijbelklas
Lied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Gebed
Opw. 689 – Spreek o Heer door Uw heilig Woord.
Preek (tijdens de preek lezen we de psalmen 57, 58 en 67)

Ps 108:1,2.
gebed
collecte & kinderen terug
Lied 835. Jezus ga ons voor
zegen

Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij, Schijn door mij

Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

Ik wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door u bloed mag ik u toebehoren
Leer mij Toets mij. Uw stem wil ik horen
Schijn in mij, Schijn door mij

Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar word u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven
Schijn in mij Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

Klein Credo
1. Wij geloven een voor een, en ook samen:
De Heer is God en anders geen, amen amen.

2. Wij geloven in de naam Jezus Christus
gestorven en weer opgestaan, Halleluja!

3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede Vrede

Lied 272
1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2 Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ‘t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3 Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaäns deelgenoot.

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Opw 689
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, l
aat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid

Psalm 108:1,2
1.Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2.Ja, hoger dan het hemels blauw
is, HEER, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

lied 835

Jezus ga ons voor, deze wereld door
en u volgend op uw schreden
gaan wij moedig met u mede
Leid ons aan uw hand naar het vaderland
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
moet het met een ander lijden,
Jezus geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf ons licht dat ons troost en richt.

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wege.
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

Liturgie 19 februari 2023

Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen https://youtu.be/vLM9Y_osziI
Stil Gebed votum en groet
Lied 344. klein credo https://youtu.be/LcGjqofEGY4

kinderen naar de bijbelklas
Lied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. https://youtu.be/wO7THYgEMdg
Gebed
Opw. 689 – Spreek o Heer door Uw heilig Woord. https://youtu.be/HjbWm6mmIzM
Preek (tijdens de preek lezen we de psalmen 57, 58 en 67)

Ps 108:1,2. https://youtu.be/fmCB0YPGxmE

gebed

collecte & kinderen terug
Lied 835. Jezus ga ons voor https://youtu.be/aYRIL6ydpOU
zegen

NGK Rotterdam - Overschie
05-02-2023

lied: Opw 70 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
Votum en groet
Kinderlied: “We hebben allemaal wat”
https://www.youtube.com/watch?v=QlXI4ljj6Jk
kinderen naar ark en sjoel
“Wetslezing” I Kor 12:4 & 12-14 & 27
lied: 968:1,2 – De ware kerk des Heren
Gebed
lied: Opw 343 – Heilige Geest van God
Joh 6:5-14 + 28-29 + 47-57
preek
lied: Gez 249 – Wij leven van de wind
formulier/gebed/instelling avondmaal
lied: Opw 333 – Heer, U bent El Elohim
uitdelen brood en wijn (NLB Gez 103E – Bless the Lord; Taize: Als alles duister is; Opw 333)
stilte // dankzegging
collecte & kinderen komen terug
slotlied: Opw 575 – Jezus alleen
zegen

(evt na afloop van de dienst nog Opw 575 Engelse tekst – in overleg met combo)

Opw 70 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
Leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt een eindeloos refrein.
Uw liefde prijzend, heffen wij hier aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Lied 968: 1,2 (Lied 303 OLB) – De ware kerk des Heren

1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Opw 343 – Heilige Geest van God

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Gezang 249 – Wij leven van de wind

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Opw 333 – Heer, U bent El Elohim

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
Ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
’K Wil U kennen, Heer.

Gez 103E – Bless the Lord

Bless the Lord, my soul and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Als alles duister is

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Opw 575 – Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!


In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all in all
Here in the love of Christ I stand

In Christ alone who took on flesh
Fullness of God in helpless babe
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones He came to save
Till on that cross as Jesus died
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live

There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin’s curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life’s first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I’ll stand

NGK Rotterdam - Overschie
29-01-2023

Thema: Sla je vleugels uit!

Welkom + mededelingen
Lied: Revial Anthem – Rend collective (band)
Filmpje: ‘’Sla je vleugels uit’’
Kinderen naar bijbelklassen
Gebed door Ouderling van Dienst: Marten
Introductie lied Priceless
Lied: Priceless – King & Country (YouTube) Priceless by For King and Country Lyrics – YouTube
Kahoot quiz ‘Adelaar’
Bijbellezing: Jesaja 40:28-31
Preek
Luisterlied: Spreid je vleugels – De rechtstaat & Delise (YouTube)
De Rechtstaat & Delise – Spreid Je Vleugels – YouTube
Gebed
Lied: Opw 488 ‘Kracht van uw liefde’ (band)
Collecte: tijdens collecte muziek
Lied: My Lighthouse – Rend Collective (band)
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
22-01-2023

Ps 139:1,2.
Stil gebed, votum en groet
God kent jou vanaf het begin
Kinderen naar de bijbelklas

Opw 245. Hier in uw heiligdom
Gebed

lezing. Filemon. 1:1-20 (Bijbel in gewone taal)

opw 687. Heer wijs mij uw weg
preek 

Geest van hierboven opw 383.
voorbede.

collecte
Kinderen terug 

Opw 176 U bent mijn schuilplaats Heer
zegen

Psalm 139 vers 1,2
Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

God kent jou vanaf het begin
God kent jou vanaf het begin
Helemaal van buiten 
En van binnenin
Hij kent al je vreugde 
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet

En weet je wat zo mooi is
Bij Jezus voel je je vrij
Om helemaal jezelf te zijn
Want Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij

Opw 245
Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon

Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn

Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag

Als uw Geest ons trekt tot U

Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest

Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.


Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel

mijn weg gelopen heeft.

Geest van hierboven
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan Halleluja

Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods zonen zijn Halleluja

U bent mijn schuilplaats Heer
U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult ons hart steeds weer,

met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.

Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben,
ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.