Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
20-11-2022

Gedachtenisdienst 2022

Mededelingen

Opw 281. Als een hert https://youtu.be/NkavKY0Y6NQ

Stil Gebed, Votum en Groet

Opw 125 Heer ik kom tot U https://youtu.be/jC_4EGCXR9M

Gebed

kinderen naar de bijbelklas

Sela: mensen die we missen https://youtu.be/-oJTwyRLnwY

Jesaja 44:1-8

Overdenking

Lied 221 (nieuw liedboek) Zo vriendelijk en veilig als het licht https://youtu.be/ckpp0aXTkM4

gedenken van de overledenen
eerst noemen we de namen van hen die overleden zijn centraal
daarna kan ieder persoonlijk naar voren gaan
(dan luisteren we naar het zachtjes gedraaide lied van Sela https://youtu.be/-oJTwyRLnwY )
Sluiten af met gebed aan het eind een gezamenlijke uitgesproken Onze Vader)

collecte (voor Siriz)

kinderen komen terug

kinderlied: God kent ons vanaf het begin https://youtu.be/e59rV2SHw6U

Slotlied: LvK 109 (Hoor een heilig koor van stemmen): 1, 4, 5 https://www.youtube.com/watch?v=r4a0jkwfMzU

Zegen

Opw. 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Opw 125
Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart
Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn
Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U

DE MENSEN DIE WE MISSEN
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

God kent jou vanaf het begin
God kent jou vanaf het begin )
Helemaal van buiten en van binnenin ) 2x
Hij kent al je vreugde en al je verdriet )
Want Hij ziet de dingen, die een ander niet ziet )

En weet je wat zo mooi is
Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn
Want Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij

LvK 109

1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

4 Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.

NGK Rotterdam - Overschie
13-11-2022

• Welkom en mededelingen (door Maarten)
• Lofprijzing:
- LvdK 457 Heilig, heilig, heilig
- Opwekking 333 Heer, u bent El Elohiem
- Votum en groet (Sela) Onze hulp en onze verwachting
• Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
• Luisterlied: NLB 295 Wees hier aanwezig https://www.youtube.com/watch?v=vYjCEXIsAnk
• Dienst van het Woord:
- Inleiding
- Bijbellezingen: Genesis 11:27-12:9 (door Robin en Elma)
- Zingen: LvdK 3:1, 2, 3 en 6 Uit Oer is hij getogen
- Uitleg en verkondiging
- Zingen: NLB 816 (op de melodie van: LvdK 393 – De dag door uwe gunst ontvangen) Dat wij onszelf gewonnen geven
• Dankzegging en voorbede (door Maarten)
• Dienst van de offers: collecte voor Energiebank en zingen: Opwekking 661
• Zegen

Gez 457 – Heilig, heilig, heilig

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Opw 333 – Heer, u bent El Elohiem

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
Ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
’K Wil U kennen, Heer.

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
Ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
’K Wil U kennen, Heer.

Toon mij uw glorie,
Toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
’K Wil U kennen, Heer.
’K Wil U kennen, Heer.

Onze hulp en onze verwachting

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.

NLB 295 – Wees hier aanwezig

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Gez 3 – Uit Oer is hij getogen

1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ’t land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

2 Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

3 Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft:
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk hier beneden
de stem van God verstond.

6 En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

NLB 816 – Dat wij onszelf gewonnen geven

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Opwekking 661 – De Koning in zijn pracht

Refrein (2x):
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem.

(Refrein)

De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon, Koning op de troon.

(Refrein)

(2x):
Allerhoogste Heer, waardig onze Heer.
Kom, zing met mij: maak groot onze God.

(Refrein 2x)

NGK Rotterdam - Overschie
30-10-2022

Welkom en mededelingen (Marten Tel)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen
- Opwekking 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer https://www.youtube.com/watch?v=Hguiy1pPCOo

- Opwekking 501 Laat uw vrede heersen
https://www.youtube.com/watch?v=zF2TaF3tSao

Leefregels

Zingen
- Opwekking 811 Witter dan sneeuw https://www.youtube.com/watch?v=h8MVrgWLuYs

Kinderlied: Ik heb het al gemaakt (Mozaiek Worship Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=2HR3Xz8_Q0A

Kinderen gaan naar Ark en Sjoel

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 16: 1 – 9 (Robin Kruit)

Preek

Zingen
- Opwekking 544 Meer dan ooit https://www.youtube.com/watch?v=pAeQ6OOIm0k

- Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige https://www.youtube.com/watch?v=RhCvHDNPctg

Voorbede (Marten Tel)

Collecte (Sint voor kind)

Zingen
- Psalm 72 The Psalm Project https://www.youtube.com/watch?v=FUSZntoP6tA

Zegen

Tekst kinderlied

Of ik nou voetballer word bij een hele grote club.
Of ik word wereldberoemd met mijn vlogs over make up.
Al heb ik tig duizend likes en heel veel volgers, niet normaal!
Of word ik straks astronaut, lekker chillen op de maan.
Ik hoef niets te worden, om iemand te zijn.
Ik heb het al gemaakt, want ik ben gemaakt
door de God, die alles heeft¬ bedacht.
Ik heb het al gemaakt, gewoon door hier te zijn.
God kijkt naar mijn leven en Hij lacht.
Al snap ik niks van een som waardoor ik de toets niet haal.
Al heb ik dys- dyslex- dyslexie en dus weer een drie voor taal.
Al zit mijn haar altijd stom door het fietsen in de wind.
Of raak ik steeds alles kwijt en zegt m’n pa: ‘Je lijkt wel blind!’
Ik hoef niets te worden om iemand te zijn.
Ik heb het al gemaakt want ik ben gemaakt door de God, die alles heeft bedacht.
Ik heb het al gemaakt gewoon door hier te zijn. God kijkt naar mijn leven en hij lacht.
Gewoon door hier te zijn, gewoon mezelf te zijn..
God kijkt naar mijn leven en hij lacht.

Psalm 72 The Psalm Project

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij is zo mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij draagt hen in Zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

NGK Rotterdam - Overschie
23-10-2022

Psalm 16 PvN = opw. 727. https://youtu.be/wtmFelxuLoI
stil gebed
Votum en Groet
Geloofsbelijdenis. Lied 344 https://youtu.be/LcGjqofEGY4
Inleiding op de doop aan de hand van het credo
Gebed
vragen aan de ouders
vraag aan de gemeente
kinderen naar voren
kinderlied: Jezus is de goede Herder. https://youtu.be/xEbx-z2F3cQ
gesprek met de kinderen
doop // doopgebed
trinity: Ik wens jou. https://youtu.be/G9Ns5fC8CuM
kinderen naar hun eigen programma
Opw 672. https://youtu.be/JeV92NcJcHA
Lezing Jesaja 43:1-7. en 43:18-21
preek
Opw 847 Onze schuilplaats is God. https://youtu.be/aA6cnb7hBwg
Pepijn
Voorbede
collecte
Ps 134. NB https://youtu.be/2Iq7lC-SMoE
zegen

Psalm 16 (PvN)
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn

lied 344
Wij geloven één voor één en ook samen:
de Heer is God en anders geen. Amen, amen.

Wij geloven in de naam Jezus Christus,

gestorven en weer opgestaan. Halleluja!

Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

Jezus Is De Goede Herder
Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder Jezus hij is overal Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de goede herder Jezus
Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

Ik wens je
1. Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind

Refr
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou

3. Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Refr.
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Opwekking 672
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.

Refr.: Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond’ring luister ik.

Refr.

U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.

Refr.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is.

Refr.

Opwekking 847 Onze Schuilplaats is God
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten
Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden
Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
© 2019 Matthijn Buwalda & Kees Kraayenoord

Ps 134
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2. Die in het huis des Heeren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

NGK Rotterdam - Overschie
16-10-2022

• Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst (Dorimieke)

• Lofprijzing: - Evang.Liedbundel 476 – Zie de zon, zie de maan

https://www.youtube.com/watch?v=40LTb6T8NbE

- Opwekking 331 – Breng dank aan de Eeuwige

https://www.youtube.com/watch?v=RhCvHDNPctg

• Stil gebed, zingen: Votum en groet (Sela)

https://www.youtube.com/watch?v=T28cgI-RAkc

• Gebed

• Kinderlied, Geef licht: https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g

Kinderen gaan naar Ark en Sjoel

• Dienst van het Woord – Thema: Slachtoffercultuur
- Bijbellezingen: Genesis 12:1-9; 14:11-16; 18:20-26; 18:27-33 (Robin en Maarten)
- Zingen: Gezang 172 : 1, 2, 3 en 4 – Een mens te zijn op aarde
https://www.youtube.com/watch?v=r6bmZSQlt8w

- Uitleg en verkondiging
- Zingen: Opwekking 687 – Heer, leer mij uw weg
https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc

• Dankzegging en voorbede (Dorimieke)

• Dienst van de offers: collecte voor Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding

• Zingen: Youth for Christ 62 – Heer, u bent mijn leven

https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI

• Zegen

Liedteksten van de (relatief) onbekende liederen

Onze hulp en onze verwachting (Sela)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.

Zie de zon, zie de maan

1. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

4. Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Geef licht (Marcel en Lydia)

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.

Weet je hoe dat moet?

Hou het meest van God,
ja, zet Hem op nummer 1
Hou ook van jezelf
en ook zo van iedereen.

Je vindt het zelf toch fijn
als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander
wat je wilt dat die voor jou doet.
Whooo …

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.

Weet je hoe dat moet?

Wees eerlijk en wees echt
help een ander waar je kan.
Deel van wat je hebt
daar wordt de wereld mooier van.

Je vindt het zelf toch fijn
als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander
wat je wilt dat die voor jou doet.
Whooo …

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.
(2x)

Geef licht

NGK Rotterdam - Overschie
09-10-2022
NGK Rotterdam - Overschie
02-10-2022

Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Welkom (ouderling van dienst, Maarten Balk)

Zingen: NLB 84a : (Wat hou ik van uw huis)
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s

Votum en groet

Zingen: NLB 985: 1, 2, 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)
https://www.youtube.com/watch?v=FKEZsfKAo08 (uiterlijk eindigen op 3:05)

Gebed om de opening van Gods woord

Kinderlied: Samuël, Samuël

https://www.youtube.com/watch?v=e7I7aRE_qlg
Hierna gaan de kinderen naar de bijbelklassen Ark en Sjoel
Inleiding thema

Schriftlezing:
- 2 Koningen 6: 8-23 (door Femke Ruitenbeek)
Zingen: Opwekking 687: (Heer wijs mij uw weg)

https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc

Verkondiging

Zingen: NLB 512: 1, 2, 3, 4, 5 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

https://www.youtube.com/watch?v=eTnLpUZ_bUU

Richtlijn voor ons nieuwe leven in Christus

Dankgebed en voorbede (door Maarten Balk)

Collectemoment (voor de Zending)

Zingen: Abba, Vader, U alleen

https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4

Zegen

Zingen: NLB 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU

Liedteksten

PvN 84

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Samuël, Samuël

Samuël, Samuël, Samuël,
De tempel ligt al stil, een stem klinkt door de nacht.
Roept Eli onverwachts, net nu je slapen wil
Nee, Eli is het niet, tot tweemaal, driemaal toe.
Ach Eli is te moe om wonderen te zien.

Samuël, Samuël, Samuël,
maar weet je, Samuël, die stem is van de Heer.
Hij roept vast nog een keer, wacht maar, je hoort hem wel.
Zeg dan: ‘Hier is Uw knecht, ik heb Uw stem gehoord.
Ik luister woord voor woord, naar alles wat U zegt.’
Samuël, Samuël, Samuël.

Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

O, Jezus, hoe vertrouwd en goed

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Abba, Vader, U alleen

Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NGK Rotterdam - Overschie
25-09-2022

Ps 65:1. + Ps 72:7. https://youtu.be/H23Om3II2h0
Stil gebed, votum en groet
Opw. 281. Als een hert. https://youtu.be/NkavKY0Y6NQ
Gebed
als er geen ander kinderlied wordt opgegeven
Kinderlied. In uw huis wil ik zijn. https://youtu.be/7AOyyQUOoSg
Kinderen naar de bijbelklas

God heeft het eerste woord. LdK gezang 1. https://youtu.be/XX3wG5Sz8Mc
Schriftlezing Ex 40:1-9…34-38 Ezra 3:10-13
Preek

Opw 715. https://youtu.be/rx7NXe4NW0g
Gebed

collecte

kinderen terug
(??)
Sela Magnificat
https://youtu.be/CpvGZxJp_LA
Zegen


tekst liederen
Ps 65:1
De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft
Ps 72:7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

OPWEKKING 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil ’k verder gaan.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

KINDERLIED:
Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want U maakt Uzelf bekend.\

GEZANG 1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

WAT HOU IK VAN UW HUIS
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee
Zo’n blijvende schreeuw om de Levende God
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U
Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad
Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent
De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U
Wat hou ik van Uw huis!

MAGNIFICAT (Sela)

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer
Met al mijn adem dank ik God
Hij dacht aan mij, richtte mij op
De mensen prijzen mij gelukkig

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Barmhartig is Hij altijd weer,
Voor wie Hem volgen en Hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
Hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Voor machtigen is er geen plaats
Hij heeft hen van hun troon gestoten
De kleine mensen maakt Hij groot
Hij zet ze op een voetstuk neer

De rijke mensen stuurt Hij weg
Met lege handen naar hun huis terug
De hongerigen geeft Hij veel
Hij overlaadt hen met het beste

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Hij neemt het op voor Israël
Komt alles na wat Hij hen heeft beloofd
Bewijst zo Zijn barmhartigheid
Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid
Bewijst zo Zijn barmhartigheid
Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Bron: https://muzikum.eu/nl/sela/magnificat-songtekst