Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
21-02-2021

Mededelingen OvD

Votum en groet

Luisteren: Psalm 134: 1-3 (uit dienst 7/6/20, gezongen door Heleen, GKV-berijming)

Komt allen, dienaars van de Heer,
zegent zijn naam en geeft Hem eer.
U die in ’t huis des Heren staat
en in de nacht Hem dienen gaat.

Heft nu uw handen naar omhoog,
richt op het heiligdom uw oog.
Brengt uit des Heren tempelhof
aan Hem uw dank, uw lied en lof.

Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de Heer,
die hemel, aarde, al wat leeft
zijn naam ter eer geschapen heeft.

Kindermoment

Gebed

Luisteren: Het Woord van God (Sela): https://www.youtube.com/watch?v=3zxWab1jyi8

Het woord van God brengt goede vruchten voort,
In ieder mens die luistert naar uw woord;
Rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
Het keert niet onvervuld terug.

Beproef mijn hart dat voor u openligt;
Niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
Moet zwijgen als U tot mij spreekt.

De stem van liefde die in stilte spreekt;
Een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt,
Diep in mijn hart uw woorden schrijft.

O levend brood dat al mijn honger stilt,
Waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
Is Christus die ik toebehoor.

Schriftlezing: Romeinen 12: 1-9

Preek

Luisteren: Heer wijs mij uw weg (Sela, Opwekking 687):
https://www.youtube.com/watch?v=AjH2Gifu3hk
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt,
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg,
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil,
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil,
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt,
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus,
mijn weg gelopen heeft.

Voorbede

Collectesheet

Luisteren: Neem mijn leven laat het Heer (Gezang 473: 1, 2, 9 en 10): https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem en zegen alle vreugd,
al ’t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
14-02-2021

OvD: Mededelingen

Dorimieke:
Geloven is… dia 1
Votum en groet
Geloven is… dia 2
Lied: Ps 105:1,3
Kindermoment
Geloven is … dia 3 en 4
Verootmoediging en gebed
Lied: Opw 176
Geloven is … dia 5
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-8 + 39-40
Joop:
Preek
Lied: Opw 124
Dorimieke:
Geloven is… dia 6 + eigen verhaal
Dankzegging en voorbede (Diana)
Slotlied: Heer U bent mijn leven (Gez 177 GK: 1,3,4)
Geloven is… dia 7
Zegen
Geloven is… dia 8

Psalm 105
1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Opw 176
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Opw 124
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam 2x
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam 2x
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd
(In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 2x
Gez 177 (GK)
1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

4 Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Jeugddienst 7 februari
07-02-2021

Jeugddienst 7 februari 202
Openingsact door Loïs en Stijn
…………..
Lied: Hou vol (Opwekking 798)
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

[Tussenspel]

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

[Tussenspel]
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

[Tussenspel]

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
…………..
Filmpje door Elise
…………..
Lied: Thank You (Jesus Army) – Met vertaling

So many times
Zoveel keer

You reached out to me
Strekte U zich uit naar mij

But I turned my back
Maar ik draaide me om

‘Cause I didn’t think you had what I need
Omdat ik dacht dat U niet had wat ik nodig had

And now you’re everything
En nu bent U alles

You’re everything to me
U bent alles voor mij

And I can’t be without you, God
En ik kan niet zonder U bestaan, God

You’re everything
U bent alles

And I want to say thank you

En ik wil U bedanken

I was lost and you found me
Ik was verdwaald en U vond mij

I was dead inside
Ik was dood vanbinnen

And you breathed into me
En U ademde in mij

And you brought these bones to life
En u bracht deze botten weer tot leven

I want to say thank you
Ik wil U bedanken

Thank you for saving me
Dank U dat U mij redt
Thank you for loving me unconditionally, God
Dank U, God, dat U onvoorwaardelijk van me houdt
You stood with open arms
U stond met uw armen open
But I ran away
Maar ik rende weg
‘Cause I was scared of the pain that came with trust
Want ik was bang voor de pijn die bij vertrouwen hoort
But I came running back
Maar ik rende terug
Into your embrace
In uw omhelzing
Because I knew you’d still be there
Want ik wist dat U er nog steeds zou zijn
You’d never leave me, God
U zou me nooit verlaten, God
And I want to say thank you
En ik wil U bedanken
I was lost and you found me
Ik was verdwaald en U vond mij
I was dead inside
Ik was dood vanbinnen
And you breathed into me
En U ademde in mij
And you brought these bones to life
En u bracht deze botten weer tot leven
I want to say thank you
Ik wil U bedanken
Thank you for saving me
Dank U dat U mij redt
Thank you for loving me unconditionally, God
Dank U, God, dat U onvoorwaardelijk van me houdt
I don’t deserve you, you God
Ik verdien U niet, God
I don’t deserve you, you God
Ik verdien U niet, God
But you keep on loving me anyway
Maar u blijft toch van me houden
Oh, you’d never stop loving me, God
U zult altijd van me blijven houden, God
And I want to say thank you
En ik wil U bedanken
I was lost and you found me
Ik was verdwaald en U vond mij
I was dead inside
Ik was dood vanbinnen
And you breathed into me
En U ademde in mij
And you brought these bones to life
En u bracht deze botten weer tot leven
I want to say thank you
Ik wil U bedanken
Thank you for saving me
Dank U dat U mij redt
Thank you for loving me unconditionally, God
Dank U, God, dat U onvoorwaardelijk van me houdt
Oh, thank you
Dank U

Lied: Thank You (Jesus Army) – Zonder vertaling

So many times
You reached out to me
But I turned my back
‘Cause I didn’t think you had what I need
And now you’re everything
You’re everything to me
And I can’t be without you, God
You’re everything
And I want to say thank you
I was lost and you found me
I was dead inside
And you breathed into me
And you brought these bones to life
I want to say thank you
Thank you for saving me
Thank you for loving me unconditionally, God
You stood with open arms
But I ran away
‘Cause I was scared of the pain that came with trust
But I came running back
Into your embrace
Because I knew you’d still be there
You’d never leave me, God
And I want to say thank you
I was lost and you found me
I was dead inside
And you breathed into me
And you brought these bones to life
I want to say thank you
Thank you for saving me
Thank you for loving me unconditionally, God

I don’t deserve you, you God
I don’t deserve you, you God
But you keep on loving me anyway
Oh, you’d never stop loving me, God

I want to say thank you
I was lost and you found me
I was dead inside
And you breathed into me
And you brought these bones to life
I want to say thank you
Thank you for saving me
Thank you for loving me unconditionally, God
Oh, thank you

Filmpje door Loïs met Martijn

Lied – Oceans (Hillsong) – Met vertaling

You call me out upon the waters
U roept me het water op

The great unknown where feet may fail
Het grote onbekende waar mijn voeten kunnen falen

And there I find You in the mystery
En ik vind U daar in het mysterie

In oceans deep
In de diepe oceanen

My faith will stand
Zal mijn geloof standhouden

And I will call upon Your name
En ik zal Uw naam aanroepen

And keep my eyes above the waves
En mijn ogen boven de golven richten

When oceans rise
Als de oceanen stijgen

My soul will rest in Your embrace
Zal mijn ziel rusten in uw omhelzing

For I am Yours and You are mine
Want ik ben van U en U van mij

Your grace abounds in deepest waters
Uw genade is volop aanwezig in de diepste wateren

Your sovereign hand
Uw oppermachtige hand

Will be my guide
Zal mijn gids zijn

Where feet may fail and fear surrounds me
Waar voeten kunnen falen en angst mij omringt

You’ve never failed and You won’t start now
Hebt U nooit gefaald en dat zal U nu ook niet doen

And I will call upon Your name
Dus ik zal Uw naam aanroepen

And keep my eyes above the waves
En mijn ogen boven de golven richten

When oceans rise
Als de oceanen stijgen

My soul will rest in Your embrace
Zal mijn ziel rusten in uw omhelzing

For I am Yours and You are mine
Want ik ben van U en U van mij

Spirit lead me where my trust is without borders
Leidt mij, Geest, waar mijn vertrouwen grenzeloos is

Let me walk upon the waters
Laat me op het water lopen

Wherever You would call me
Waar U mij ook roept

Take me deeper than my feet could ever wander
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen

And my faith will be made stronger
En mijn geloof zal sterker worden

In the presence of my Savior
In de aanwezigheid van mijn Redder

Spirit lead me where my trust is without borders
Leidt mij, Geest, waar mijn vertrouwen grenzeloos is

Let me walk upon the waters
Laat me op het water lopen

Wherever You would call me
Waar U mij ook roept

Take me deeper than my feet could ever wander
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen

And my faith will be made stronger
En mijn geloof zal sterker worden

In the presence of my Savior
In de aanwezigheid van mijn Redder

Spirit lead me where my trust is without borders
Leidt mij, Geest, waar mijn vertrouwen grenzeloos is

Let me walk upon the waters
Laat me op het water lopen

Wherever You would call me
Waar U mij ook roept

Take me deeper than my feet could ever wander
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen

And my faith will be made stronger
En mijn geloof zal sterker worden

In the presence of my Savior
In de aanwezigheid van mijn Redder

Spirit lead me where my trust is without borders
Leidt mij, Geest, waar mijn vertrouwen grenzeloos is

Let me walk upon the waters
Laat me op het water lopen

Wherever You would call me
Waar U mij ook roept

Take me deeper than my feet could ever wander
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen

And my faith will be made stronger
En mijn geloof zal sterker worden

In the presence of my Savior
In de aanwezigheid van mijn Redder

I will call upon Your name
Ik zal Uw naam aanroepen

And keep my eyes above the waves
En mijn ogen boven de golven richten

My soul will rest in Your embrace
Zal mijn ziel rusten in uw omhelzing

For I am Yours and You are mine
Want ik ben van U en U van mij

Lied – Oceans (Hillsong) – Zonder vertaling

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand
Will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

I will call upon Your Name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

Preek

Lied – Hoop in mij (Reyer)

Ik besluit
U te vertrouwen
Mij aan uw woorden
Vast te houden
Ik hoor uw stem
Spreken tot mij
Wees gerust
Ik ben er bij

Door het vuur
Door de beproeving
Blijf ik standvastig
Blijf ik moedig
Waar ik ook ben
Waar ik ook ga
Ik weet dat U
Mij nooit verlaat

Geen angst houdt mij nog vast
Ik ben volledig vrij
Ik maak de wedstrijd af
U bent de weg voor mij
Geen angst, geen oordeel
Maar hoop op heerlijkheid
Geen angst, maar vrede
Jezus de hoop in mij

In mijn falen
In mijn zwakte
Blijf ik geloven
Blijf ik vechten
U tilt mij op
Al val ik steeds weer
Ik kijk naar U
En wankel niet meer

Geen angst houdt mij nog vast
Ik ben volledig vrij
Ik maak de wedstrijd af
U bent de weg voor mij
Geen angst, geen oordeel
Maar hoop op heerlijkheid
Geen angst, maar vrede
Jezus de hoop in mij

Ik heb hoop, hoop
Levend in mij
Ik heb hoop, hoop
Die alle angst verdrijft
Ik heb hoop, hoop
Hoop op heerlijkheid
Hoop, hoop
Jezus de hoop in mij

Ik heb hoop, hoop
Levend in mij
Ik heb hoop, hoop
Die alle angst verdrijft
Ik heb hoop, hoop
Hoop op heerlijkheid
Hoop, hoop
Jezus de hoop in mij

Geen angst houdt mij nog vast
Ik ben volledig vrij
Ik maak de wedstrijd af
U bent de weg voor mij
Geen angst, geen oordeel
Maar hoop op heerlijkheid
Geen angst, maar vrede
Jezus de hoop in mij

Bidden + nabespreken

Lied: No longer slaves (Opwekking 794) – Met vertaling

You unravel me with a melody
U ontrafelt me met een melodie
You surround me with a song
U omringt me met een lied
Of deliverance from my enemies
Van verlossing van mijn vijanden
‘Till all my fears are gone
Tot al mijn angsten zijn verdwenen

I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God
I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God

From my mother’s womb
Vanuit mijn moeder’s schoot
You have chosen me
Heeft U me gekozen
Love has called my name
Liefde heeft mijn naam geroepen
I’ve been born again, into Your family
Ik ben opnieuw geboren in uw familie

Your blood flows through my veins
Uw bloed stroomt door mijn aderen
I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God
I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God

I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God
I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God

You split the sea so I could walk right through it
U spleet de zee zodat ik er dwars doorheen kon lopen
My fears were drowned in perfect love
Mijn tranen warden gedroogd in perfecte liefde
You rescued me so I could stand and sing
U redde mij, zodat ik kon opstaan en zingen
I am a child of God
Ik ben een kind van God

You split the sea so I could walk right through it
U spleet de zee zodat ik er dwars doorheen kon lopen
My fears were drowned in perfect love
Mijn tranen warden gedroogd in perfecte liefde
You rescued me so I could stand and sing
U redde mij, zodat ik kon opstaan en zingen
I am a child of God
Ik ben een kind van God

I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God
I’m no longer a slave to fear
Ik ben niet langer een slaaf van angst
I am a child of God
Ik ben een kind van God
………………………….

Lied: No longer slaves (Opwekking 794) – Zonder vertaling

You unravel me with a melody
You surround me with a song
Of deliverance from my enemies
‘Till all my fears are gone

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mother’s womb
You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again, into Your family
Your blood flows through my veins

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

You split the sea so I could walk right through it
My fears were drowned in perfect love
You rescued me so I could stand and sing
I am a child of God

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
……….
Zegen
-——-
Lied: Tienduizend Redenen (Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

NGK Rotterdam - Overschie
31-01-2021

Mededelingen
Votum en groet
Lied: Ps 95: 1,3 (Geref. Kerkboek)
Kindermoment
Verootmoediging en gebed
Lied: Opw 46
Schriftlezing: Psalm 107
Preek
Lied: Ps 107:1,4
Dankzegging en voorbede
Slotlied: Gez 416: 1,2,4 (NLB)
Zegen

Ps 95
1 Komt, laat ons juichen voor de HEER,
een lofzang zingen, Hem ter eer,
met snarenspel Hem blij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,
de rots van heil, in psalm en lied.
Wij willen juichend Hem ontmoeten.

3 Komt, knielen wij voor God, die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoort toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volgt dan Hem:
zijn hand slechts kan u veilig leiden.

Opw 46
Vader, ik aanbid U. ‘k Leg mijn leven voor U. Halleluja.
Jezus, ik aanbid U. ’k Leg mijn leven voor U. Halleluja.
Heil’ge Geest, ik aanbid U. ’k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Ps 107
1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat !
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4 Laat ons nu voor den Heere
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Gez 416 (NLB)
1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

NGK Rotterdam - Overschie
24-01-2021

Zondag 24 januari 2021 – NGK Bethelkerk Rotterdam-Overschie – 10 uur

• Welkom en mededelingen Peter Engelberts

• Zingen: Votum & Groet (Sela) https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah. Amen.

• Kindermoment

• Gebed

• Inleiding op het thema: Isolement!?

• Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
In je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Ik rust in U alleen
In u alleen

• Bijbellezing: Genesis 3:8-24; Matteüs 1:18-25

• Uitleg en verkondiging: Isolement!?

• Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

• Dankgebed afgesloten met het gezongen Onze Vader

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Refrein
afgesloten met: Amen, amen

• Collecte voor de Hoop

• Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460)

1 Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2 Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3 Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

• Zegen

Heeft u een (persoonlijk) gebedspunt, dan kunt u dit doorgeven via de mail: gebed@herbergonderweg.nl
Het gebedsteam brengt dit bij God. Hij is trouw en hoort het gebed. Gods liefde is eeuwig, zijn ontferming is vol genade.

NGK Rotterdam - Overschie
17-01-2021

Mededelingen
Lied: Gez 160: 1,2
Votum en groet
Kindermoment
Lied: NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn (als kindermoment: aansluitend)
Verootmoediging en gebed
Lied: NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn (als geen kindermoment: na gebed)
Schriftlezing: Openb 1:1-9a
Preek
Lied: luisterlied van Marten
Getuigenis Marten
Dankzegging en voorbede
Slotlied: Ps 121:1,4
Zegen

Gez 160
1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Gez 935
1 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

2 Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Ps 121
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

NGK Rotterdam - Overschie
10-01-2021

Mededelingen
Votum en groet
Lied: Schrijvers voor Gerechtigheid – Met open armen
Kindermoment
Gebed
Lied: Opwekking 689 – Spreek, o Heer
Lezing: Jacobus 3
Preek
Lied: Psalmen voor Nu 15 – Wie zo leeft
Gebed
Collecte
Lied: Opwekking 710 – Zegen mij
Zegen

Liedteksten:

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Opwekking 689

Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
En verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
Onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
Echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
In het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
Overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
Laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
Onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
Al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Psalmen voor Nu 15

Wie mag, o God, bewonen
Uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is
Wie recht door zee en echt is

Zo iemand spreekt van niemand kwaad
Misleidt de ander voor geen prijs
Laat vriend en vijand in hun waarde
Hij die verwerpt wie u verwerpen
En die omarmt wie u omarmen
Is kind bij u aan huis

Wie mag, o God, bewonen
Uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is
Wie recht door zee en echt is

Een mens die doet wat hij belooft
- al is dat niet in zijn belang –
Die niet ten koste van een ander
Zichzelf verrijkt, die niet corrupt is
Die nooit onschuldigen benadeelt
Wie zo leeft, leeft voorgoed

Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

NGK Rotterdam - Overschie
03-01-2021

Mededelingen door ouderling van dienst
Votum en Groet
Lied: Opw 277 (Machtig God, sterke Rots)

Gebed
Kindermoment?

Lied: Opw 245 (Hier in Uw heiligdom)
Lezing: Lucas 2:25-35

Overdenking: Vrede(stichters)
Lied: Gez. 285: 1, 3, 4

Voorbede en dankgebed
Collecte voor de diaconie

Slotlied: Opw 434 (Tot Zijn eer en heerlijkheid)
Zegen