Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
17-10-2021

Mededelingen door OvD
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: Opw 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)

Gebed
Kinderen naar de Bijbelklas
Collecte: Kerk

Lied: Opw 245 (Hier in Uw heiligdom)
Schriftlezing: Lukas 16:19-31
Preek

Lied: Opw 561 (Hier aan Uw voeten, Heer)
Gebed

Collecte: Kerk
Lied: Opw 818 (Op die dag)
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
10-10-2021

Ps 84 PvN https://www.youtube.com/watch?v=gY7rbKz653A
Stil gebed Votum en Groet
Lied 344 klein credo.
https://www.youtube.com/watch?v=LcGjqofEGY4
gebed
lied
schriftlezing. Luc 1:46-55
overdenking
Sela Magnificat
gebed & inleiding Avondmaalsviering
gez 351. Gez 351. https://www.youtube.com/watch?v=I7C3pNV8Pcg
Avondmaalsviering
Slotlied: Machtig God, Sterke rots , https://www.youtube.com/watch?v=e-teOt7MULg
Zegen

Ps 84. Psalmen voor Nu

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
Zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
Zo’n blijvende kans om te zingen voor u.
Gelukkig wie naar u
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan ze van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
Dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.
De HEER beveiligt ons,
Eer en geluk zal hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.
Wat hou ik van uw huis.

Gezang 351

1 Zie ons heden
voor U treden,
God die goedheid zijt,
die ons hebt gegeven
Christus, ’t eeuwig leven,
eens en voor altijd.

2 God van zegen,
onzentwege
hebt Ge uw Zoon gezaaid;
en het zaad werd wakker:
op de wereldakker
wordt met vreugd gemaaid.

3 Ach, wij smeken:
in dit teken,
Heer, maak ons gewis,
dat Gij ons zult schenken
boven alle denken
wat ons nodig is.

4 Laat wie zaaien
straks ook maaien
naar uw goede wet.
Zegen onze landen;
’t werk van onze handen,
God, bevestig het!

Liedboek voor de Kerken 1973

Opwekking 277 – Machtig God, sterke rots:
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

NGK Rotterdam - Overschie
03-10-2021

• Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
• Zingen: Opwekking 234 (aangepaste tekst – zie hieronder)
• Aanvangswoorden en groet
• Zingen: Psalm 121 (de Nieuwe Psalmberijming)
• Gebed
• Bediening van de Doop:
- Uitleg
- Jens, Marije en wij allemaal zeggen ‘ja’ op de gestelde vragen
- Julie Noé Hunze wordt gedoopt
- Luisterlied: Ik Wens Jou – Trinity
https://youtu.be/RmW_QKncdlI
- Dankgebed en felicitaties
- Kinderen gaan naar crèche en bijbelklas
• Dienst van het Woord
- Bijbellezing: Hebreeën 11:1-2, 8-16, 39-40; 12:1-2 (Naardense Bijbel)

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt,
is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.
Want daardoor zijn de ouden tot getuigen geworden.
In geloof heeft Abraham, toen hij werd geroepen, gehoorzaamd:
door weg te trekken naar een plaats die hij als erfdeel zou ontvangen;
hij trok weg, niet wetend waar hij zou komen.
In geloof is hij verhuisd naar een land dat aangekondigd was
alsof het van een ander was, in tenten wonend;
en Isaak en Jakob ook,- mede-erfgenamen van dezelfde aankondiging.
Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft
en welker bouwmeester en schepper God is.
In geloof heeft zelfs Sara kracht ontvangen voor het voortbrengen van een nazaat, ook voorbij het tijdstip van de jeugdige bloei,-
daar zij hem die de belofte verkondigde geloofwaardig achtte.
Daarom zijn er uit één man, en dat nog wel een verstorvene,
Geboren ‘zoals de sterren des hemels in veelheid,
als het zand langs de oever van de zee dat niet te tellen is’.
Zoals bij geloof hoort zijn al dezen gestorven
zonder het beloofde verkregen te hebben;
maar zij hebben dat van verre gezien en begroet,
belijdend dat zij ‘vreemdelingen en bijwoners zijn op het aardland’.
Want wie zulke dingen zeggen laten duidelijk blijken
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
En als zij zouden denken aan datgene waaruit zij zijn weggegaan,
hadden zij een tijd om op hun schreden terug te keren.
Maar nee, zij verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland;
daarom schaamt God zich niet om aangeroepen te worden als hun God;
want hij heeft voor hen een stad bereid.

En hoewel van hen allen is getuigd om het geloof,
hebben zij het aangekondigde niet gekregen,-
daar God iets beters heeft voorzien voor óns,
zodat zij niet zonder ons hun voleinding kunnen bereiken.
Laten daarom dan ook wij,
nu wij een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggen,
alle ballast, en de zonde die ons zo makkelijk hindert, afleggen
en met volharding de wedstrijd lopen die vóór ons ligt,
ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof: Jezus;
voor de vreugde die voor hem lag, heeft hij volhard onder een kruis
en schande niet geacht; hij is gezeten rechts van de troon van God.

- Uitleg en verkondiging: Wij delen een droom!
- Dankgebed
- Zingen: NLB 801:1, 2, 3 (vr), 6 (man) en 7 (= Gez 459)

• Collectemoment
• Gezamenlijk bidden het Onze Vader en zingen van ons geloof (melodie: Gezang 460)
• Zegen
………………….
Opwekking 234
(Combo) Kom nu zijn poorten
al jubelend binnen.
Kom in zijn voorhof,
en zing in koor.

(Allen) Verheug je,
Wees blij in onze Schepper,
Verheug je, weest blij
In de Vader van ′t Licht.
Verheug je,
Weest blij in onze Redder,
Verheug je in Hem,
Die was en die is.

Psalm 121
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.
2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.
3. De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.
Gezang 801
1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2 Lied’ren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

3 (vrouwen) Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

6 (mannen) Een van hart en een van zinnen,
een in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
een in tijd en eeuwigheid.

7 (allen) Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Geloofsbelijdenis (melodie gez 460)
1 Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2 Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3 Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

NGK Rotterdam - Overschie
26-09-2021

Voorganger: ds Joop van ’t Hof
Combo: Diane, Frank L., Heleen

Mededelingen door OvD
Stil gebed.
Votum en Groet
Lied: Gezang 459 (Door de nacht van strijd en zorgen)

Gebed
Lied: Alles voor Hem (Sela)

Schriftlezing: Joh. 4:1-26
Preek

Lied: Opwekking 180 (Bron van licht en leven)
Gebed

Collecte: De Hoop
Lied: Gezang 314: 1,3 (Gij die gelooft verheugt u samen)
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
12-09-2021

LWelkom en mededelingen

Gedenken zr. Nelie van de Wetering

Stil gebed, Votum en groet

Lied: Psalm 23 van Sela

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Gebed

Lied Jodit: Jaag niet naar de wind van Lev

Wie weet wat de dag van morgen brengt,
wie beweert dat hij de toekomst kent?
Wie weet hoe zijn leven later loopt,
wie kan nu al zien waar hij op hoopt?

Jaag niet naar de wind
Je kunt haar toch niet vangen
Wees maar als een kind
Blij en onbevangen
Vrij en vol verlangen
Levend van de wind

Wie weet of hard werken iets bereikt,
wie zegt dat veel rijkdom je verrijkt?
Wie neemt zijn bezit mee in het graf,
wie mist dan nog wat hij ooit weggaf?

Jaag niet naar de wind
Je kunt haar toch niet vangen
Wees maar als een kind
Blij en onbevangen
Vrij en vol verlangen
Levend van de wind

Wie kan zelf beslissen of iets groeit,
wie kan zelf bereiken dat iets bloeit?
Wie blijft staan in het natuurgeweld,
wie is wijzer dan de Schepper zelf?

Jaag niet naar de wind
Je kunt haar toch niet vangen
Wees maar als een kind
Blij en onbevangen
Vrij en vol verlangen
Levend van de wind

Wie weet hoeveel dagen hij nog heeft,
wie weet of hij volgend jaar nog leeft?
Wie heeft zelf zijn leven in de hand?
Wie ziet al iets van de overkant?

Gedachtenis aan Mekonen

Lied Abrehet

Lezing Matt 6:25-26
Hebr 11:1-2 & 23-29

Overdenking

Opwekking 542. God van Trouw

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn Vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn Vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Collectemoment en moment van stilte waarin mensen zelf een herinnering aan Mekonen op kunnen schrijven

Opdragen/voorbede Imani en Rahel

Slotlied Sela “Ik zal er zijn”

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
05-09-2021

Preek van Mark Veurink

Mededelingen
Lied: Opw 40 (Zoekt eerst het koninkrijk van God)
Votum en groet
Lied: Ps 139: 1,2,14 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
Verootmoediging en gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Haggai 1
Preek
Lied: Gez 473 : 1,2,4,5 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Filmpje: ‘’Leven als leerling van Jezus’’
Slotlied: Gez 887 (Wees stil en weet)
Zegen

Opw 40
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

Ps 139
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gez 473
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
tot een werktuig in Uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

Gez 887 (Opw 154) Wees stil en weet: Ik ben je God. (3x)
Ik ben het die je helen zal. (3x)
Op U vertrouw ik, goede God. (3x)

NGK Rotterdam - Overschie
29-08-2021

Mededelingen

luisteren naar lied 344
https://www.youtube.com/watch?v=LcGjqofEGY4
Stil gebed, Votum en groet
Lied 344
https://www.youtube.com/watch?v=LcGjqofEGY4
gebed
opwekking 180. bron van licht en leven.
https://www.youtube.com/watch?v=98-8Pz5GPhk
lezing Lucas 1:26-38
preek
magnifcat. https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8
inleiding avondmaal & gebed
Opwekking 318. https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1OhP_k4_I
viering avondmaal
dankgebed
Lied 415:1,2 Zegen ons algoede.
https://www.youtube.com/watch?v=oJJqAB234Xg
Zegen
Lied 415:3

Lied 344
Wij geloven één voor één en ook samen:
de Heer is God en anders geen. Amen, amen.

Wij geloven in de naam Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan. Halleluja!

Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

Opw 180
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid, halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

Magnificat/Maak groot de Heer
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.

Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.

Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
De kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.

De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.

Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

Opwekking. 318

Eet het brood met Mij
drink de wijn met Mij
Tussen de vleugels van de cheroebim
deel het maal met Mij
Eet het brood met Mij
drink de wijn met Mij
Tussen de vleugels van de cheroebim
deel het maal met Mij

Wij aanbidden U (2x)
Tussen de vleugels van de cheroebim
aanbidden wij U
Wij aanbidden U (2x)
Tussen de vleugels van de cheroebim
aanbidden wij U

Ik ontmoet je daar (2x)
Tussen de vleugels van de Cheroebim
daar ontmoet ik jou
Ik ontmoet je daar (2x)
Tussen de vleugels van de Cheroebim
daar ontmoet ik jou

onderaan elke dia graag deze regel uitleg
Cheroebim zijn de engelen op het verzoendeksel Ex.25:17-22

Lied 415 // Gezang 456

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

NGK Rotterdam - Overschie
22-08-2021

Voorganger: Bart Bos
Combo: Susanna, Frank L., Heleen

Mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
Votum en groet

Kindermoment (video)
Wetslezing/verootmoediging: Micha 6:6-16
Zingen: Opwekking 389 (Create in me a clean heart)
Gebed

Schriftlezing: Ezechiel 37:1-14
Preek van ds Jos Douma: I have a dream
Zingen: Gezang 114 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

Voorbede en dankgebed
Collecte voor de Zending
Slotlied: Opwekking 123 (Groot is Uw trouw)
Zegen

Liedteksten:

Opwekking 733:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu Zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk Zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu Zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk Zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu Zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk Zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu Zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk Zijn heilige Naam
Verheerlijk Zijn heilige Naam
Verheerlijk Zijn heilige Naam

Opwekking 389:

Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.

Cast me not away
from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Gezang 114:

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.

2 Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar held’re ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

3 De Koning die Zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot Zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Opwekking 123:

Groot is Uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.