Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
11-07-2021

Mededelingen
Lied: Gez 377:1,2 NLB
Votum en groet
Lied: Gez 1:1,2,3,4
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Gen 11:1-9 &-12:1-4a+7
Preek
Lied: Opw 687 Heer wijs mij uw weg
Gebed & introductie avondmaalsviering
Instellingswoorden
Lied: Gez 377:1,2,3,4,5 NLB
Delen van brood en wijn
Lied: Gez 377:6,7 NLB
Dankgebed
Collecte
Slotlied: Gez 249:1,3 + 44:3
Zegen

Gez 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Opw 687 Heer wijs mij uw weg

1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gez 377 NLB
1. Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen. dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
O lam van God, ik kom.
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.
5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
O Lam van God, ik kom.
6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam -
o Lam van God, ik kom.

Gez 249/44
Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den hoge
En heel het huis vervult
Waar knieën zijn gebogen,
Die doordringt in het hart,
In de verborgen hof,
En uitbreekt in een lied
En opstijgt God ten lof.

Wij teren op het woord,
Het brood van God gegeven,
Dat mededeelzaam is
En kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
Geeft uit met gulle hand
Dit manna voor elk hart,
Dit voedsel voor elk land.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

NGK Rotterdam - Overschie
04-07-2021
NGK Rotterdam - Overschie
27-06-2021

Combo: Diane, Heleen en Frank L.

Mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: Ps 91:1 en 2
Votum en groet

Kindermoment (video)
Gebed
Zingen: Opw. 411 (Geprezen zij de Here)

Schriftlezing Luk. 7:36-50
Preek
Zingen: Opw 331 (Breng dank)

Voorbede en dankgebed
Collecte voor Stichting Present
Slotlied: Ps 91:7 en 8
Zegen

Liedteksten
Psalm 91: 1,2,7,8:
1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2 God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

8 Ik zal hem redden uit de nood,
spreekt God, en hem verhogen;
dat hij Mij toebehoort, zal groot
verschijnen voor elks ogen.
Ik zal hem ’t leven, tot zijn vreugd,
verlengen, lange jaren,
en ’t heil dat eindeloos verheugt
in volheid openbaren.
Opwekking 411
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zijn warmte en Zijn vuur.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Opwekking 331
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
Die ons Jezus zond. (2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank.

NGK Rotterdam - Overschie
20-06-2021

Mededelingen

Votum en groet

Luisteren: Liedboek 457: 1, 3 en 4

https://www.youtube.com/watch?v=r0mxfs7RVMk

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt

Kindermoment

Gebed

Schriftlezing: 1 Koningen 19

Luisteren: psalm 4: 1 en 3

https://www.youtube.com/watch?v=Wh2VlvghaJA

Laat als ik roep mij op U hopen,
o God van mijn gerechtigheid.
Geef mij uw antwoord, doe mij open,
die mij, als ik ben ingesloten,
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt.
Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.
Hij is het die mijn roepen hoort.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doe mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Preek

Luisteren: psalm 42: 1 en Als een hert dat verlangt naar water

https://www.youtube.com/watch?v=dxNaq0P-WO8

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja ,ik zoek zijn aangezicht,
God van leven God van licht.
Wanneer zal ik hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Voorbede

Geloofsbelijdenis

Luisteren: Heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta

https://www.youtube.com/watch?v=8gB6I87gTwM

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Collectemoment

Luisteren: Wees gezegend (Lev)

https://www.youtube.com/watch?v=OlW76SAO6kc (tot 2:10!)

De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.

Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
13-06-2021

Mededelingen
Lied: Gez 1:1,2,3,4,5
Votum en groet
Lied: Opw 125
Genadeverkondiging en gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Psalm 104
Lied: Ps 104:1,3
Schriftlezing (door Jan): Jeremia 33:20-21 en 25-26
Preek
Lied: Gez 330:1
Dankzegging en voorbede
Slotlied: Opw 355
Zegen

Gez 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

4. God heeft het laatste woord,
als Hij het al beoordeelt,
het eeuwig leven toedeelt
aan wie Hem toebehoort.

5. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Opw 125
Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Psalm 104 (De Nieuwe Psalmberijming)
1. Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER.
Uw grootheid, God, verbaast mij telkens weer.
Door majesteit en glans bent U omgeven.
Uw mantel is uit zuiver licht geweven.
U spant de hemel uit zoals een tent;
daar is uw troon, voorbij het firmament.
U rijdt op wind – en wolken zijn uw wagen;
bliksem en storm zijn dienaars die U dragen.

3. Een bron ontspringt, U leidt het water voort
langs berg en veld, precies naar waar het hoort.
Het drenkt de dieren, die verzadigd raken;
de wilde ezels laten het zich smaken.
Daarboven in de bomen klinkt het lied
van vele vogels; dit is hun gebied.
Hoog in de bergen valt royaal de regen.
U overspoelt de aarde met uw zegen.

Gez 330
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Opw 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

NGK Rotterdam - Overschie
06-06-2021

Mededelingen
Votum en groet
Lied: Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Kindermoment
Gebed
Lied: Opwekking 788 – Wees welkom, Geest van God
Lezing: 1 Kor 12: 4-11, Rom 12:4-11
Preek
Lied: Opwekking 705 – Toon mijn liefde
Gebed
Collecte
Lied: Opwekking 404 – Laat de vlam weer branden
Zegen

Liedteksten

Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer, uw woord
Dat het licht overwint

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer, uw woord
Dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer, uw woord
Dat het licht overwint.

Opwekking 788 – Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God
Wees welkom, Geest van God
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan
Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God
Wees welkom, Geest van God
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis
Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God
Wees werkzaam onder ons
Ga ons niet voorbij
Vervul ons hier en nu
Vul dit huis met meer van U

Wees welkom, Geest van God
Wees welkom, Geest van God
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft
Om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt
Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God
Wees werkzaam onder ons
Ga ons niet voorbij
Vervul ons hier en nu
Vul dit huis met meer van U

Wees welkom, Geest van God
Wees werkzaam onder ons
Ga ons niet voorbij
Vervul ons hier en nu
Vul dit huis met meer van U

Opwekking 705 – Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
Als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad

In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad

Opwekking 404 – Laat de vlam weer branden

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur

NGK Rotterdam - Overschie
30-05-2021
NGK Rotterdam - Overschie
23-05-2021

Mededelingen
Lied: Opw 58
Votum en groet
Lied: Gez 239: 1,2,6
Lezen: Hand 2:1-11
Lied: Gez 239: 7
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing Joh 20:19-23
Preek
Lied: Sela – Kom met Vrede in mijn hart (https://www.youtube.com/watch?v=mPh20pmYIVY)
Gebed
Collecte
Filmpje discipelschap
Gebed
Slotlied: Gez 252: 1,2
Zegen

Opw 58: Vrede zij u
Vrede zij u, vrede zij u,)
Gelijk Mij de Vader zond,)2x
Zend Ik ook u.)

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.)
Mijn woord moet in u zijn,)2x
Dat maakt u vrij.)

Ontvangt mijn Geest,)
Heilige Geest.)2x
Hij zal u leiden,)
Weest niet bevreesd.)

Vrede zij u, vrede zij u,)
Gelijk Mij de Vader zond,)2x
Zend Ik ook u.)

Gez 239
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
O goddelijk geschenk, ons voort,
O balsem die ons werd bereid,
O bron van vuur, o levend woord.

6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
Die uit de dood is opgestaan,
De Trooster ook zij lof en eer
En heerlijkheid van nu voortaan.

Sela – Kom met Vrede in mijn hart
Vrede in mijn hart,
kom met vrede in mijn hart.

Vader, U ziet al mijn wegen.
Help mij als ik U niet vind.
Wijs de weg tot ik weer thuis ben
en omarm mij als Uw kind.

Jezus, was mij schoon van zonden.
Stil de storm die woedt in mij.
Neem mijn onrust en mijn angsten.
Draag mijn last en maak mij vrij.

Geest van God, vernieuw mijn leven.
Zie wat mij ten diepste drijft.
Vorm mij tot mijn hart weer rust vindt
en Uw vrede in mij blijft.

Vrede in mijn hart,
kom met vrede in mijn hart.
Vrede in mijn hart,
U brengt vrede in mijn hart.

Gez 252
1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;

2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.