Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
22-11-2020

Welkom en mededelingen
Verhaal over een actie van de jeugd
Stil gebed, votum en groet
Lied Gezang 653 vs 1, 7
Kindermoment
Gebed
Collecte
Schriftlezing 1 Korinthe 13
Overdenking
Lied Opwekking 542: God van trouw u verandert nooit
Gedachtenis overledenen afgelopen jaar
Gebed
Lied Opwekking 818: Op die dag
Zegen

Gezang 653
Vs 1
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin.
Vs 7
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

Opwekking 542: God van trouw, u verandert nooit
God van trouw,
U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U. opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw
U bent mijn rots, wanneer ik wankel, U richt mij op, wanneer ik val.
Dwars door de storm.
Bent u Heer, het anker.
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Opwekking 818: Op die dag
Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij.
Eenmaalt maakt U alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij.
Op die dag, in de hemel.
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn we bij Jezus en klinkt het overwinningslied.
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus. Kan genade heerlijker zijn en maakt ons anders en nieuw. Op die dag.
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij.
Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die dag.
Op die dag, in de hemel.
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied (2x)
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus.
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw. Op die dag, op die dag, in de hemel.
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zij wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

NGK Rotterdam - Overschie
15-11-2020

Mededelingen
Lied: Gez 887 (NLB)
Votum en groet
Lied: Ps 84:3,6
Verootmoediging en gebed
Lied: Opw 343 Heilige Geest van God
Schriftlezing: Handelingen 4: 32-35; 2 Korintiërs 8: 1-9, 13-15
Preek
Lied: Opw 378 Ik wil jou van harte dienen
Dankzegging en voorbede
Slotlied: Gez 48:1,5,10
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
08-11-2020

1 Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling (Maarten Balk)

Moment van Stilte en daarna de Begroeting:

2 Votum en groet:

Votum: Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen!

3 Begroetingslied: Opwekking 654 (Dank U voor deze nieuwe dag)

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.

Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

4 Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Dienst van het Woord:

5 Schriftlezing: Kolossenzen 3: 14 – 17 en 1 Petrus 4: 7 – 11 (Maarten Balk) 6 Verkondiging: 1 Petrus 4: 10 (Delen is vermenigvuldigen – in het Koninkrijk van God) 7 Antwoordlied: Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor ‘t daag’lijks brood. Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen ’t roepen aan de poort. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden ’t woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

Dienst van de dankoffers

8 Dankzegging en voorbeden (Maarten Balk) 9 Collectedoel noemen (sheet wordt getoond tijdens voorspel voor slotlied)

10 Zingen: Gezang 44: 1 en 3 (Dankt, dankt nu allen God)

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Afsluiting
11 Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
en de LIEFDE van God de Vader
en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
zij MET U ALLEN AMEN!!!

NGK Rotterdam - Overschie
01-11-2020

Welkom & mededelingen
Stil gebed , Votum en Groet
Lied Met open armen (SvG)
Gebed
Inleiding doop
Doopvragen
Doop en doopgebed
Lied Opw voor Kids 185 (De Here zegent jou)
Schriftlezing: Gen 12:1-9
Preek
Lied Gez. 3: 1,6
Gebed
Lied Gez. 456 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
Kijken/luisteren Opw 798: https://www.youtube.com/watch?v=Kw1cHugjelA

NGK Rotterdam - Overschie
25-10-2020

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied Ps 62: 1 en 5

Kindermoment

Kinderlied: ‘Laat zo je licht maar schijnen’

Gebed

Schriftlezing Marcus 9:30-41

Preek

Lied Opwekking 561: ‘Nederig van hart’

Gebed

Lied Opwekking 347: ‘Ik geloof in God de vader’

Zegen

Filmpje actie schoendoos

Liedteksten

‘Laat zo je licht maar schijnen’

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Psalm 62

Vers 1
Mijn ziel is stol tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Vers 5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons all
Liturgie zondag 25-10-2020

Voorganger: Joop van ‘t Hof
Ouderling van dienst: Reinier van Esch
Schriftlezing: Robin Eijgelsheim, Femke Ruitenbeek
Combo: Matthan, Marianne, Frank
Ark en Sjoel: Marije Visser
Beeld en geluid: Reinier Havenaar
Voorbede: Diana de Meijer

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied Ps 62: 1 en 5

Kindermoment

Kinderlied: ‘Laat zo je licht maar schijnen’

Gebed

Schriftlezing Marcus 9:30-41

Preek

Lied Opwekking 561: ‘Nederig van hart’

Gebed

Lied Opwekking 347: ‘Ik geloof in God de vader’

Zegen

Filmpje actie schoendoos
………………………………
Liedteksten

‘Laat zo je licht maar schijnen’

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Psalm 62

Vers 1
Mijn ziel is stol tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Vers 5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.
………….
Opwekking 561: ‘Nederig van hart’

Hier aan uw voeten Heer,
Kwetsbaar en klein,
Leert U mij nederig
Als U te zijn.

Heer van gerechtigheid,
U was bereid
Eerst Zelf die weg te gaan
Van nederigheid.

U bent een vriend van de zwakken,
De armen geeft U brood.
U wast de voeten van zondaars,
Omarmt hen in hun nood.

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,
Bewogen Man van smart;
Maak mij zachtmoedig als U Heer
En nederig van hart.

Opwekking 347: ‘Ik geloof in God de vader’

Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd.
Aan het kruis de wereld redde,
onze zoonde op zich nam.
Opgestaan en opgevaren,
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer (4x)
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer
U bent Heer (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.

Opwekking 561: ‘Nederig van hart’

Hier aan uw voeten Heer,
Kwetsbaar en klein,
Leert U mij nederig
Als U te zijn.

Heer van gerechtigheid,
U was bereid
Eerst Zelf die weg te gaan
Van nederigheid.

U bent een vriend van de zwakken,
De armen geeft U brood.
U wast de voeten van zondaars,
Omarmt hen in hun nood.

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,
Bewogen Man van smart;
Maak mij zachtmoedig als U Heer
En nederig van hart.

Opwekking 347: ‘Ik geloof in God de vader’

Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd.
Aan het kruis de wereld redde,
onze zoonde op zich nam.
Opgestaan en opgevaren,
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer (4x)
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer
U bent Heer (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.

NGK Rotterdam - Overschie
11-10-2020

Welkom (Peter Engelberts)

Stil gebed, votum en groet

lied – Ps 87:1,3

gebed (Marten Tel)

Kinderen naar de bijbelklas

Luisterlied: Breng ons samen (Sela)

Schriftlezing. Matt 9:9-13 Jes 1:13,17 (Femke Ruitenbeek)

Psalm 87: 4

overdenking. (God ziet je staan en nodigt je uit)

lied – Gez 51:1,2,3

Gebed (Peter Engelberts)

lied – Opw 277 (Machtig God, sterke Rots)

zegen

Ps 87:1,3,4

1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Gez 51:1,2,3

1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Opw 277

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.

Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

NGK Rotterdam - Overschie
04-10-2020

Liturgie zondag 4 oktober
Thema: Mag het ons wat kosten?

Mededelingen OvD
Lied: Lev – God is met ons

Wees niet bang
Als je zoekt naar een plek om te schuilen
En de wind om je hart en je huis
blijft huilen

Wees niet bang
Als jouw leven niet loopt zoals jij wilt
Als de waarheid zo veel van je droom
verschilt

Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God
God die overwint, Hij is met ons
Dus laat de hoop niet los
Los van wat er komt
Komt er redding, want God is met ons

Geef niet op
Als je rug al een tijdje de muur raakt
Een ontsnapping geen enkele kans
Meer maakt

Geef niet op
Ook al ben je door zorgen omgeven
Ben je elke dag bezig met
Overleven

Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God
God die overwint, Hij is met ons
Dus laat de hoop niet los
Los van wat er komt
Komt er redding, want God is met ons

Dus recht je rug
En kijk naar boven
Er is leven voor wie
Blijft geloven

Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God
God die overwint, Hij is met ons
Dus laat de hoop niet los
Los van wat er komt
Komt er redding, want God is met ons

Votum en groet
Verootmoediging: Lev – Ontferm U

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om nog in ons te geloven?
Nu de wereld in brand lijkt te staan
Maar het Heilige vuur lijkt te doven

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om steeds weer naar ons te luisteren?
Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land
Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om ons te blijven vergeven?
Nu het kwaad zich verspreidt onder ons
Houdt genade ons dan nog in leven?

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Gebed

Kindermoment (Myrtha Maas)

Bijbellezing 1: Ezechiël 37:1-14 (Nelleke Donk)

Lied: Schrijvers voor gerechtigheid – Hoelang nog, Heer

Hoelang nog, Heer
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang blijft U weg? (2x)

Hoelang nog, Heer, sterven mensen van de honger?
En hoelang, Heer, geeft de akker hun geen oogst,
omdat de zon de grond uitdroogt?
Hoelang nog, Heer, zullen wij de bossen kappen?
Hoelang nog, Heer, vult ons vuil de oceaan?
Hoelang laat U ons doorgaan, Heer?

Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang wacht U af?

Hoelang nog, Heer, dragen kinderen geweren?
En hoelang, Heer, duurt de strijd om macht en geld?
Hoelang gaat het geweld nog door?
Hoelang nog, Heer, zijn we bang voor wie hier vreemd zijn?
Hoelang nog, Heer, jagen wij hen op de vlucht,
vervolgd, gehaat en uitgeput?

Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang kijkt U toe?

Hoelang nog, Heer, profiteren wij van slaven?
En hoelang, Heer, worden vrouwen nog verkocht?
Waarom komt niemand voor hen op?
Hoelang nog, Heer, zal de hebzucht ons verdelen?
Hoelang nog, Heer, nemen onze winsten toe?
En wanneer hebben wij genoeg?

Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang blijft U weg?
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang tot U komt?

Bijbellezing 2: Lucas 14:25-35 (Nelleke Donk)

Overdenking

Lied: luisterlied van Martin – Mag het wat kosten (onder voorbehoud) of Opw. 585 Er is een dag

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dankzegging + voorbede (Robin Kruit en Maarten Balk)

Slotlied: Lev – Eens

Eens
Zal het vrede zijn
Komt er echt een eind
Aan oorlog en aan strijd

Eens
Vlucht er niemand meer
Haalt U de muren neer
Verenigt U ons weer

Eens
Wordt elke traan gewist
Stilt U het gemis
Van wie hier niet meer is

Eens
Lijdt geen mens meer pijn
Zal alles beter zijn
Zijn wij voor altijd vrij

Eens
Is de spiegel weg
En wat U heeft gezegd
Begrijpen wij dan echt

Eens
Kijken wij omhoog
En staan wij oog in oog
Met Vader, Geest en Zoon

Eens
Haalt u ons naar huis
Vindt iedereen een thuis
Wie moe is rust dan uit

Eens
Zien wij Uw heerlijkheid
Vult Uw aanwezigheid
De ruimte en de tijd

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
27-09-2020

Mededelingen

Moment van stilte, votum en groet

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Kindermoment (Liesbeth van Esch)

Kinderlied: Van A tot Z (Opwekking kids 241)

A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild

Van A tot Z….

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Van A tot Z…. (2x)

Gebed

Schriftlezing: 2 Timoteüs 2:1-13 (Robin Eijgelsheim)

Preek

Psalmen voor Nu 126

Ooit draaide God de zaken om.
Wij dachten dat we droomden!
Jeruzalem was weer van ons:
wij lachten en we juichten en we zongen.

Volken erkenden toen verbluft:
‘Voor hen deed God een wonder.’
Een wonder heeft God voor ons gedaan!
Gelukkig waren wij, en stomverwonderd.

HEER, wilt u nog eens zoiets doen?
Geef droge beken water!
Laat wie vandaag in tranen zaait
het rijpe graan eens vrolijk zingend maaien.

Wie haast geen zaaigoed missen kan,
de moed haast heeft verloren,
komt op een dag lachend van het land,
de beide armen boordevol met koren.

Voorbedegebed (Jonathan Top)

Geloofsbelijdenis

Slotlied: Opwekking 428 “Genade, zo oneindig groot”

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x