Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
16-01-2022

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Opwekking 245 Hier in Uw Heiligdom

Kindermoment met eventueel kinderlied via streams

Gebed

Schriftlezing 1 Joh. 4

Psalm 119: 40 en 66

Preek

Psalm 25: 2, 6

Voorbede

Collecte

LvK: 444 Grote God, wij loven U

Zegen

Liedteksten

Opwekking 245

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
Als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
Dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
Van uw aangezicht zal zien.

Psalm 119

40
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

66
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Psalm 25: 2

2
Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

6
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.

LvK 444

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

NGK Rotterdam - Overschie
02-01-2022

Stil gebed Votum en Groet
Ps 65:1 // 72:7. https://youtu.be/H23Om3II2h0
gebed

Heer wijs mij uw weg Opw 687 https://youtu.be/kRXQCxwv6Ro

schriftlezing Matt 3:1-12

Jes 40:1-11

preek

Opwekking 797 https://youtu.be/drQTZbc2Sys
inleiding Avondmaal

Sela Ik ben. https://youtu.be/jCq_SPg3m0M

brood en wijn uitdelen

dankgebed
collecte moment
Ps 150 https://youtu.be/kqGNliR2BlE
zegen

Ps 65:1
De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Ps 72:7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.


Opwekking 687

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt
het donker is;
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan;
spreek door Uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar

Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Sela: Ik Ben
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?

Waar wordt de honger voor altijd gestild?

In Christus alleen is het brood van het leven;

breekt het voor ieder, deelt het om niet.tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven,
vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?

In Christus alleen is het water des levens;

reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?

Waar wordt gevonden de zin van bestaan?

In Christus alleen is de Waarheid gegeven;

weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?

Waar komt er licht in ons donker verdriet?

In Christus alleen worden harten gevonden;

Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?

In Christus alleen zullen ranken volgroeien:

Vruchten van vrede, recht van bestaan.Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Ps 150:1,2
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.


Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

NGK Rotterdam - Overschie
26-12-2021
NGK Rotterdam - Overschie
25-12-2021

Mededelingen
Lied: In ons hart geboren
Votum en groet
Lied: O kindeke klein
Verootmoediging en gebed
Kindermoment?
Schriftlezing: Lucas 2:1-20
Lied: Wij trekken in een lange stoet – Lied 506 (NLB)
Preek
Lied: Gez 138:1,3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied: Kerstnacht boven Bethlehem
Zegen

In ons hart geboren:
Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.

Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.

Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw
in ons hart geboren.

O kindeke klein:
O kindeke klein, o kindeke teer,
uit hoge hemel daalt Gij neer;
verlaat uw Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
O kindeke klein, o kindeke teer.

O kindeke klein, o kindeke teer,
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer.
Ik geef U heel het harte mijn;
ach, laat mij eeuwig bij U zijn.
O kindeke klein, o kindeke teer.

Wij trekken in een lange stoet:
1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

2 Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

3 Al gaat de vijand in het rond,

de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

4 Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Gezang 138
1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden, (3x)
die Koning.
Want U alleen bent waardig, (3x)
o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)
o Koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, (3x)
die Koning.
Want U alleen bent waardig, (3x)
o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)
o Koning.

Kerstnacht boven Bethlehem:
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

NGK Rotterdam - Overschie
19-12-2021

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek gezang 126

Link starten op 0:08 en eindigen op 3:35:
https://www.youtube.com/watch?v=0Bj1_MC5bIg

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalmen voor Nu 130

https://www.youtube.com/watch?v=T8cc0kqYPKk

Gebed

Kindermoment

Inzameling gaven: Christian Roma Support

Schriftlezingen: Matteüs 11:2-10 en Matteüs 3:1-12

Zingen/luisteren: Psalmen voor Nu 90

https://www.youtube.com/watch?v=mnWAR99fw_s

Verkondiging

Zingen: Opwekking 123

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w
Dankzegging en voorbede

Zingen: Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

https://www.youtube.com/watch?v=8gB6I87gTwM

Zegen

Orde van dienst NGK Rotterdam-Overschie
19 december 2021

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek gezang 126

Link starten op 0:08 en eindigen op 3:35:
https://www.youtube.com/watch?v=0Bj1_MC5bIg

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalmen voor Nu 130

https://www.youtube.com/watch?v=T8cc0kqYPKk

Gebed

Kindermoment

Inzameling gaven: Christian Roma Support

Schriftlezingen: Matteüs 11:2-10 en Matteüs 3:1-12

Zingen/luisteren: Psalmen voor Nu 90

https://www.youtube.com/watch?v=mnWAR99fw_s

Verkondiging

Zingen: Opwekking 123

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w
Dankzegging en voorbede

Zingen: Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

https://www.youtube.com/watch?v=8gB6I87gTwM

Zegen

Orde van dienst NGK Rotterdam-Overschie
19 december 2021

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek gezang 126

Link starten op 0:08 en eindigen op 3:35:
https://www.youtube.com/watch?v=0Bj1_MC5bIg

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalmen voor Nu 130

https://www.youtube.com/watch?v=T8cc0kqYPKk

Gebed

Kindermoment

Inzameling gaven: Christian Roma Support

Schriftlezingen: Matteüs 11:2-10 en Matteüs 3:1-12

Zingen/luisteren: Psalmen voor Nu 90

https://www.youtube.com/watch?v=mnWAR99fw_s

Verkondiging

Zingen: Opwekking 123

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w
Dankzegging en voorbede

Zingen: Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

https://www.youtube.com/watch?v=8gB6I87gTwM

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
12-12-2021

Mededelingen door OvD
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: Opw 245 (Hier in Uw heiligdom)

Gebed
Kinderen naar de Bijbelklassen Sjoel en de Ark
Collecte: Wijdekerk

Schriftlezing: Exodus 3:7 – 4:17
Lied: Gez 100: 1,3,4,6 (Er heeft een stem gesproken)
Preek

Lied: Gez 473: 1,2,5,10 (Neem mijn leven)
Gebed

Lied: Opw 364 (Prijs onze Heer)
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
05-12-2021

Mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied:
Opwekking 137 King of King and Lord of Lords https://www.youtube.com/watch?v=9eJvHcNxQv0

Kinderblok (zie mail van Myrta)

Kinderen naar de bijbelklas

Collectemoment: Kerst Eat en Meet

Gebed

Schriftlezing: Psalm 72 en Zacharia 9: 9-10

Preek

Lied: Psalm 72 Psalm Project: https://www.youtube.com/watch?v=9VQMjrz1ZTM

Inleiding HA

Lied: Opwekking 737 Aan uw Tafel (Sela): https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

Eten en drinken

Danken

Lied: O kom o kom Immanuel
LvK 125: 1 en 5 https://www.youtube.com/watch?v=hWrPeuoopk8

Zegen

Psalm 72 Psalm Project:

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij draagt hen in Zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

NGK Rotterdam - Overschie
28-11-2021