Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
13-09-2020

welkom / mededelingen Marten
Stil gebed, votum en groet
Openingliederen:
Hier in uw Heiligdom – opw 245
Verwachten – opwekking 780 / Sela
gebed
doopvragen
gesprek met de kinderen
Doop Milou
Doopgebed door Joop en vader van Lydia
Lied: Zegenwens – Elly en Rikkert
schriftlezing Ps 46 (lezing van de psalm uit NBV)
overdenking
Lied: U bent mijn schuilplaats Heer – opwekking 176
gebed
Slotlied: Jezus Alleen – opwekking 575
zegen
slotwoord Lydia

Liedteksten

Opwekking 245
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
Als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
Dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
Van uw aangezicht zal zien.

Opwekking 780
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord
I
k zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar zijn Woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Zegenwens – Elly en Rikkert
Ik zegen je oogjes met kleuren en licht
Dan blijven ze steeds op het wonder gericht
Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht
En woorden zal spreken waar iemand op wacht

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen
Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ik zegen je oortjes voor iedere taal
Zodat je leert luisteren naar ieders verhaal
Ik zegen je handjes – nog teder en klein
Zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ok zegen je voetjes om vrijuit te gaan
En sterk als een mens in het leven te staan
Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer
Zodat Hij je dragen zal elke dag weer

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Opwekking 176
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Opwekking 575
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.
door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

NGK Rotterdam - Overschie
13-09-2020

Liturgie zondag 13 september

Voorganger: Joop van ‘t Hof
Ouderling van Dienst: Marten Tel

Mededelingen
Lezen Psalm 80:1,4 berijmd
Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen Ps.16 Psalmen voor nu ‘Ik val niet uit zijn hand’
Gebed
Lezing Joh 15:1-8
Overdenking
Luisterlied Zoekend naar licht (Liedboek 1005)
Voorbede
Zingen Opw 616 Houd me dicht bij U
Zegen

Liedteksten
Psalm 80

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

4 Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.
………….
Psalm voor nu 16
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn
………………….
Liedboek 1005
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.

Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis.

…………………….
Opwekking 616
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

NGK Rotterdam - Overschie
06-09-2020

Liturgie 6 september 2020 olv Dorimieke
Preek over Dromen van Wim de Groot, GKV Rdam Centrum
Ouderling van dienst: Reinier van Esch
Muziek Arjan Hordijk
Heleen

mededelingen OvD
Stil gebed, votum en groet
zingen
- Wees welkom Geest van God van Lev
- Opw 542 God van trouw
gebed
gesprekje met de kinderen over dromen
kinderlied Opw voor Kids 293 Ik zorg voor jou
introductie schriftlezing
schriftlezing Gen 28:10-22 door Robin
overdenking Dromen
zingen Opw 569 Regeer in mij
voorbede voor gemeente / wereld
slotlied opw 710 Zegen mij
zegen
………………………………………………………………..
Liedteksten:
Wees welkom Geest van God – LEV
Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.
Refrein:
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.
…………………………………………………….
Opwekking 542 God van Trouw
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
………………………………………………..
Opwekking Kids 293 Ik zorg voor jou
Stil maar, stil maar
Wees maar niet bang
Je bent niet alleen hoor
Ik zag je allang
Hier is een plekje
Tegen de kou
Want ik zorg voor jou
Ik zorg voor jou
Ja, ik zorg voor jou
Hier is een plekje
Tegen de kou
Want ik zorg voor jou
Stil maar, stil maar
Alles komt goed
Zit niet te piekeren
Hoe het nu moet
Wat er ook misgaat
Ik blijf je trouw
Want ik zorg voor jou
Ja, ik zorg voor jou
Ja, ik zorg voor jou
Wat er ook misgaat
Ik blijf je trouw
Want ik zorg voor jou
Elly & Rikkert
…………………………………………….
Opwekking 569 Regeer in mij
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Refrein
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
3x Refrein
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,
…………………………………………………..
Opwekking 710 Zegen mij
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
-——-

NGK Rotterdam - Overschie
30-08-2020

Zondag 30 augustus 2020 Doop Jesse Aaron Dubbeld
OvD Dorimieke
Muziek Eric Geerink
Dorimieke

introductieschriftlezing a.h.v. Jes 1:2,3
Jesaja 11:1-10
Ellen Ruissen verzorgt de bijbellezing
……………………………………………………………………
mededelingen OvD
Stil gebed, votum en groet
Ps 103:1,3
gebed
gezamenlijk opzeggen van de geloofsbelijdenis
gesprek met de kinderen
doopvragen
doop Jesse (en doopgebed)
Ps 103:5
introductie schriftlezing
schriftlezing
overdenking
Sela: Ik zal er zijn (via Spotify)
gebed
slotlied Nieuw Liedboek 413 (Grote God wij loven U)
zegen

NGK Rotterdam - Overschie
23-08-2020

OvD Peter E.
Muziek: Martin en Susanna
Bijbellezing: Nelleke
Collecte Zending
…………………………….

Openingslied: met open armen
Votum en groet
Opw 623: Laat het huis gevuld zijn
Gebed
Bijbellezing: Lucas 15:11-32
Preek
Luisterlied van Casting Crowns: Mercy
Voorbede en dankzegging
Slotlied: Opw 642: De rivier
……………………………………
Liedteksten:

Met open armen
Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
……………………………
Opw 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen
……………………..
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen
Bron: Musixmatch
………………………………
Mercy – Casting Crowns
Here I am a sinner
Broken and in need of You
Take my life and wash my fears away
For You are the Great I AM
Rest assured, I feel Your hand
Holding me until the darkness clears
A Father to the fatherless
Redeemer of my soul
My Life is Yours forever
I want the world to know

Your mercy saved me
Mercy made me whole
Your mercy found me
Called me as Your own

Here I stand a child of Yours
Broken and in need of You
Break these chains and wash my guilt away
Healer of my brokenness
My weary soul will find its rest
You are my strength, the lifter of my head
You’re greater than my yesterdays
You hold me close today
You’re the Lord of my tomorrows
My heart will always say
You’re greater than my yesterdays
You hold me close today
You’re the Lord of my tomorrows
My heart will always say

You called me as Your own
You called me as Your own
Thank You for Your mercy
Thank You for Your mercy
You called me as Your own
Your own
Songwriters: Jon Levine

…………………………….
Opw 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.
Lyrics licensed by LyricFindr

NGK Rotterdam - Overschie
12-07-2020

Mededelingen OvD
Votum en Groet
Verhaal voor de kinderen (opgenomen)
Bijdrage Marten
Lied: Opw. 843 ‘Vaste hoop.’
Gebed (Leonie)
Lezen: Fil. 2:1-11, Mat. 11:28-30 (Femke)
Overdenking
Zingen: Hanne de Vries ‘Ik hou van jou’
https://www.youtube.com/watch?v=GjfA6OcXNI0
Gebed
Zingen: Opw. 561 ‘Hier aan uw voeten, Heer’
Zegen
Zingen: Kees Kraayenoord ‘Roep om rust’
https://www.youtube.com/watch?v=vw4XzvxRmsE
Collecte: Kerk
Rekeningnummer van de kerk: NL21 INGB 0000 5385 74 t.n.v. NGK te Rotterdam onder vermelding van ‘extra kosten coronacrisis’.
…………………..
Liedteksten:
Opwekking 843
Diep was de kloof die mij van u scheidde,
Hoog was de bergtop – boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.
Toen brak uw liefde dwars door het donker,
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, een voor een.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.
………..
Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Jezus U bent de hoogste Heer!

Halleluja! Prijs de heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, een voor een.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.
Levende Heer, mijn vaste hoop!
…….
Ik hou van jou – Hanne de Vries

Refrein:
Ik hou van jou
Ik hou van jou, mijn kind
Ik hou van jou
Je bent geliefd, bemind

Je bent door mij geweven
Liefdevol bedacht
Vertrouw mij met je leven
Ik draag je dag en nacht
Ik ken jou als geen ander
Ik weet wat in je leeft
Leg je leven in mijn handen
Ik ben je Vader die vergeeft

Refrein

Kom en schuil maar in mijn armen
Hier ben je veilig voor altijd
Ik wil je koesteren, verwarmen
En troosten als je lijdt
Nee je hoeft niet meer te strijden
Ik heb alles al volbracht
Ik ben je Redder en jouw Bevrijder
Mijn genade is jouw kracht

Refrein
……………….
Opwekking 561
Hier aan uw voeten Heer,
kwetsbaar en klein,
leert U mij nederig
als U te zijn.
Heer van gerechtigheid,
U was bereid
eerst Zelf die weg te gaan
van nederigheid.
u bent een vriend van de zwakken,
de armen geeft U brood.
U wast de voeten van zondaars,
omarmt hen in hun nood.
Ik wil als U zijn, Heer Jezus,
bewogen Man van smart;
maak mij zachtmoedig als U Heer
en nederig van hart.
…………………..
Roep om rust, Kees Kraayenoord
Hoor naar mijn gebed
Luister naar mijn smeken
U die elk moment
Naar mij hebt uitgekeken
Breng mijn ziel tot rust
En mijn hart op adem
als ik weer onbewust
te ver bij U vandaan ben

Wanneer wordt het stil
Zal mijn onrust zwijgen
Dat is wat ik wil
Maar zelf niet kan bereiken
In de stilte kan
Ik uw stem weer horen
De vertrouwde klank
Van uw vertrouwde woorden

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart

Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart
Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

NGK Rotterdam - Overschie
05-07-2020

Liturgie 5 juli 2020

OvD: Peter
Muziek: Else en Heleen en Frank
Bijbellezing: Maaike
Collecte Dicaconie: Vakantiepotje
NL58INGB0002533683 t.n.v. Diaconie NGK te Rotterdam o.v.v. “gift vakantiepotje”.
……………………………
mededelingen
votum en groet
kinderverhaal : Petrus uit de gevangenis
Getuigenis: Martine
lied: Vader wij danken U: Op Toonhoogte 450 (1x zingen)
kort gebed aansluitend op vorige lied
inleiding op de Avondmaalsviering (gebed, en zegen over brood en wijn)
lied: Lam Gods (sela)
brood en wijn worden uitgedeeld
afsluiten met een kort danklied: Vader wij danken U (1x zingen)
schriftlezing: Num 6:22-27 en Ps 134
overdenkingen
lied: The Psalm project 51
afsluitend gebed (Peter)
zegen
lied: opw 399
………………………………………………………………………………………………
Liedteksten:

Vader wij danken U
Vader, wij danken U. (2x)
Hemelse Vader, wij danken U.

Jezus, wij prijzen U. (2x)
Heer onze Heiland, wij prijzen U.

Geest van God, wij loven U. (2x)
Geest van de Vader, wij loven U.

Lam van God (Sela)
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
……………………………………………
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede
Heer geef vrede overal.
Heer geef vrede overal.

Tekst: eeuwenoude tekst n.a.v. Joh. 1:29, muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music
……………………………………..
The Psalm Project 51
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
……………………………………………….
Opwekking 399
Vader God, ik vraag me af
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten
dat Uw vader hart al
zo lang om mij geeft

Maar nu ben ik Uw kind,
nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn
want Vader, U ben altijd bij mij

Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..

NGK Rotterdam - Overschie
28-06-2020

Liturgie 28 juni 2020

Ovd: Reinier
Muziek: Matthan en Marianne
Bijbellezing: Ingrid
Kindermoment: Marije
Gebed:

Inleiding thema dienst
Schilderij Firas: elk huis heeft zijn geheim
Kindermoment door Marije met aantal tekeningen van kinderen over het thema
( tekeningen via beamer/presentatie)
Inleiding lied Oorverdovend stil
Lied: Oorverdovend stil (Martin, opgenomen)
Votum en groet
Lied: Heer ontferm U (schrijvers voor gerechtigheid)
Gebed aansluitend
Bijbellezing: Psalm 67
Overdenking
Lied: gez 324 (LB)
Gebed in korte blokjes (gesproken Heer ontferm U)
Lied: PvN 67 (=opw 748)
Zegen

…………………………..
Liedteksten:
Heer, ontferm U
Mensen zonder liefde, zonder lied -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrienden, zonder hoop –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vader, zonder naam –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder moeder, zonder troost –
Heer, ontferm U over ons.

O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons.
Als U iets doet, dan komt het goed.

Mensen zonder water, zonder brood -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder kleren, zonder eer -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrede, zonder vuur -
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder mensen, zonder U -
Heer, ontferm U over ons.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons.
Als U iets doet, dan komt het goed.

© 2013: schrijvers voor gerechtigheid
…..

Gezang 324
1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2 Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ‘t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3 Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaäns deelgenoot.

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Liedboek voor de Kerken 1973
……..
PvN 67
Heer, zegen ons
Met onverdiende liefde
En laat ons boven alles uw gezicht zien
Stralend als de zon
De wereld ziet
Dan hoe u met ons omgaat
En dat de weg die u, Heer, met ons op gaat
Ons weer uitzicht biedt

refrein:
Laat de volken voor u zingen
U danken, want
U bent goed
Laat de volken u bedanken
Want u bent goed….
Grote God!

Jij, wereld, juich:
God neemt het recht in handen
Regeert als koning over alle landen
Neemt je bij de hand

Refrein

God zegent ons:
Een rijke oogst kwam binnen
De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden
Zegen komt van God!
Heer, blijf bij ons
Blijf ons uw zegen geven
Zodat op heel de aarde ieder leven
Vol is van ontzag

Refrein