Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
28-05-2023

Eerste pinksterdag, Avondmaalsviering

Welkom
Sela: Ik zal er zijn.
Stil gebed; Votum en groet
Lezing Hand 2 1-8 + 16-19. BGT
Lied 675 NLB
Opw 754.
Gebed
Inleiding op de doop
Doop
zegenlied. God zal met je meegaan.
kinderen naar de bijbelklas
Lezing Gal 5:13-26.
preek
Opwekking 794
Inleiding op avondmaalsviering
Taize. Veni Sancte Spiritus.
Lopende viering.
tijdens de viering Taize Bless the Lord
Laudate omnes Gentes
Afsluitend dankgebed, voorbede voor kerk en wereld
Collecte
Kinderen terug
NLB 415:1,2.
Zegen
NLB 415:3

Tekst van de liederen
Ik zal er zijn
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Geest van hierboven
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Opwekking 754
Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest. Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu\

God zal met je meegaan
God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd
en arm om je schouder; als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Opwekking 794
You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

Refrein:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

(Refrein 2x)

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)

(Refrein 2x)

NLB 687. Veni Sancte Spirtirus
Veni Sancte Spitirtus
kom tot ons o heilige Geest
tui amoris inneem accende
Ontsteek in ons de vlam van uw liefde
Veni Sancte Spitirtus
kom tot ons o heilige Geest
Veni Sancte Spitirtus
kom tot ons o heilige Geest
————————————————

Holy Spirit, come to us
kom tot ons o Heilige Geest
Kindle in us the fire of your love
Ontsteek in ons de vlam van uw liefde
Holy Spirit, come to us
kom tot ons o Heilige Geest
Holy Spirit, come to us
kom tot ons o Heilige Geest
————————
Kom tot ons o Heilige Geest
ontsteek in ons de vlam van uw liefde
Kom tot ons o Heilige Geest
Woon in ons o Heilige Geest

Zegen ons Algoede
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

NGK Rotterdam - Overschie
21-05-2023

Thema van de dienst: Geloven kost je altijd iets

Welkom en mededelingen door OVD (Reinier van Esch)

Intochtslied: psalm 100: 1,2,3 (tekst: De Nieuwe Psalmberijming) https://youtu.be/TEz2FG1qEPk

Votum en zegengroet

Antwoordlied: Opw.125 ‘Heer ik kom tot U’ https://youtu.be/bFFctTSobuM

Gebed

Kinderlied: Sta ’s even op https://www.youtube.com/watch?v=1DCl9dHfLgU

Kinderen gaan naar de bijbelklassen Ark en Sjoel

Schriftlezing: 1 Petrus 1:4-9 en 3:13-18 en 4:12-16 (Maarten Balk)

Preek

Antwoordlied: Opw. 717 ‘Stil, mijn ziel wees stil’ https://youtu.be/_hlbUqf8VIg

Voorbede (Maarten Balk)

Kinderen komen terug

Collecte: Predikantenopleiding

Apostolische Geloofsbelijdenis (tekst beamen, zie onder, met elkaar uitspreken)

Slotlied: LB 481, ‘O grote God die liefde zijt’: 1, 3 en 4 , https://youtu.be/7Aan0Eg2l-Q

Zegen

Liedteksten

Psalm 100 Nieuwe Psalmberijming

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.’

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Heer ik kom tot U

Heer ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde Heer
kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O Jezus, raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Amen

Sta ’s even op

Sta ’s even op
als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Geef elkaar de hand
als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Draai ’s even rond
als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Spring ’s in de lucht
als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Ga ’s even zitten
als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Stil, mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen
Ik rust in U alleen

O Grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Amen.

NGK Rotterdam - Overschie
18-05-2023

PGO, Bethelkerk en Kerk aan Huis (KaH)
Streamteam/geluid: Kees en Bart
Bijbelklassen: Esther en evt Dafpne (kids gaan gelijk naar de Bijbelklassen)
Koster/koffiezetters: Koos, Nicolas & Anita
Crèche: Robert en Lydia S (KaH)
Bidders: NGK: Marieke en Marten
KaH: Albert
DRM: Peter
Lezer: Ine (KaH)

Band: Basgitaar/zanger: Sebastiaan
Gitarist: Barend
Leadzangeres: Marianne
Drummer: Frank
Toetsenist: Matthan

Opening door Marten met gebed
- Welkom en lofprijzing aankondigen

Zingen, lofprijzen (Sebastiaan)
- Opwekking 708 – Hoe groot is uw trouw, o Heer
- Opwekking 749 – Hoe kan ik anders
- Opwekking 585 – Er is een dag
- Opwekking 827 – Zie onze God
Liedteksten zie onder.

Schriftlezing door Ine
- Matteüs 28:16-20
- Handelingen 1:4-9

Overdenking door Sebastiaan
Tijdens overdenking  Matteüs 25:34-40

Gebed voor de wereld, het kinderfeest, onze kerken, evangelisatie
- Gedeelte door Marieke : Kinderfeest
- Gedeelte door Marten: De Wereld

Zingen / luisterlied
- Wij kijken omhoog – Sela
https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8

Gebed voor de wereld, het kinderfeest, onze kerken, evangelisatie deel 2
- Gedeelte door Albert Kerken in Overschie
- Gedeelte door Peter: Evangelisatie

Slotlied door de band
- Allesomvattend – Mozaïek

Afsluiting en zegengebed door Marten

Liedteksten

Opwekking 708: Hoe groot is uw trouw, O Heer
Kom, zing voor de Heer,
Die eeuwig regeert,
Die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
Onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.
Kom, zing voor de Heer,
Die eeuwig regeert,
Die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
Onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’
Alles verandert,
Maar U blijft gelijk;
Uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
Dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’
Van generatie tot generatie
Nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
Die was, die is en die komt.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’
’Groot is uw trouw, o Heer!
Mijn God en Vader!
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

Opwekking 749: Hoe kan ik anders
Hoor, hoe een eeuwig lied
Echoot in mijn ziel
Een eindeloos gezang
Ook als de storm opsteekt
Houd ik vol, ik weet
Waar ik schuilen kan
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt
Ik kijk omhoog, en wacht
In de zwartste nacht
U redt mij altijd weer
En ik mag met U mee
U laat mij niet alleen
Ik zing, wat U mij leert
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt
Ik zing, als ellende komt
Ik zing, als ik win
Ik zing, als het tegenzit
En zelfs als ik val
Ik zing, want U houdt mij vast
Ik zing, want U helpt,
Ik zing, want U hoort mij Heer
Als ik roep in gebed
Ja ik zing, met mijn laatste adem
’K zing, want ik weet
Dat ik straks in de hemel zing
Met heel het hemelkoor.
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt

Opwekking 585: Er is een dag

Er is een dag
Waar al wat leeft al lang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en
Haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn Heerlijkheid.
Er klinkt geschal,
Wanneer de graven open gaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terug komt,
Deel je in zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen amen (refrein 3x)

Opwekking 827: Zie onze God
Wie omvat de zeeën met zijn hand
Wie gaf vorm aan elke korrel zand
Koninkrijken beven voor zijn stem
Heel de schepping juicht tot eer van hem
Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren
Als Heer
Wie vertelde Hem wat wijsheid is
Wie weerlegt Hem die de waarheid is
Wie verbeterd Hem die alles weet
Wie doorgrondt de daden die Hij deed
Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren
Als Heer
Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees
Wie versloeg het graf toen Hij verrees
Dood en zonde zijn tenietgedaan
Jezus, Redder, Hij is opgestaan
Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren
Als Heer
Mannen: God, U troont voor eeuwig Vrouwen: Vul de aarde voor altijd
Mannen: God, U troont voor eeuwig Vrouwen: Met uw recht en heerlijkheid (8x)
Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren (refrein 2x)

Sela – Wij kijken omhoog (via link)
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen. (refrein 2x)
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Mozaiek Worship: Allesomvattend
Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen
Uw Liefde is allesomvattend
Hoogte en diepte, breedte en lengte
Uw liefde is allesomvattend
Meer dan genoeg voor alle mensen
Uw Liefde is allesomvattend
Verschillende namen, maar één in uw naam,
Heer, wij eren u

Samen, samen zijn wij Uw gezin
Samen, samen aan Uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren u

U klinkt Uw welkom, dit is uw Huis
Uw Liefde is allesomvattend
Uw spreidde uw armen voor ons aan het kruis
Uw liefde is allesomvattend
Bij U zijn we veilig, en hier zijn thuis
Uw Liefde is allesomvattend
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

Hier aan uw tafel mogen we zijn
Uw liefde is allesomvattend
We breken het brood, we drinken de wijn
Uw liefde is allesomvattend
We vieren de Liefde, we delen de pijn
Uw liefde is allesomvattend
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren u

Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

NGK Rotterdam - Overschie
14-05-2023

• Welkom en mededelingen (Jan Smit)

• Intochtsliederen:

Bless the Lord, my soul
https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E

NLB 513 God heeft het eerste woord https://www.youtube.com/watch?v=PGJQJ0rU9yY

• Stil gebed, groet en belijdenis van afhankelijkheid

• Antwoordlied: NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen https://www.youtube.com/watch?v=ISTpzNwr-Rs

• Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

• Kinderlied: Allerleukste liedje https://www.youtube.com/watch?v=WiUo3441Kzc

• De kinderen gaan naar Ark en Sjoel

• Dienst van het Woord:

- Inleiding: Kerk-zijn in een veranderende samenleving. (PPT sheet 1)

- Zingen: NLB 801:1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 5 en 8 (allen)
Door de nacht van strijd en zorgen
https://www.youtube.com/watch?v=R6AjU6slZbk (PPT sheet 2)

- Onderwerp en bijbellezing: Johannes 14:1-14 (sheet 3+4)

- Uitleg en verkondiging (PPT sheet 5 t/m 10)

- Lied: To my Fathers house (Les Humphries Singers)
https://www.youtube.com/watch?v=YmGrKWCh8zU

• Dankzegging en voorbede (Jonathan Top)

• Amenlied: ZG 199 (melodie NLB 512): 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 6 (allen) In Christus brengt God ons terecht https://www.youtube.com/watch?v=DspwejETJvc

• De kinderen komen terug

• Dienst van de offers: collecte voor Serve the City

• Gezamenlijk belijden van ons geloof (PPT 2 sheets)

• Zegen

• Zingen: NLB 416 Ga met God
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998

Vertonen na afloop van de dienst: 1 sheet

Liedteksten

Bless the Lord, my soul

Bless the Lord, my soul,
and bless His holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Allerleukste liedje

Ik ken een heel leuk liedje
En het maakt me blij
Het is vaak op de radio
En past heel goed bij mij
Het liedje blijft zo hangen
‘t Is een leuke melodie
Maar het gaat ook ergens over
Nee, vervelen doet het niet
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh”
Dit liedje maakt me happy en, echt
Het voelt zo goed
Het maakt mij altijd vrolijk
En geeft mij weer nieuwe moed
En zit ik er doorheen
Dan zet ik mijn speakers aan
Dan luister ik dit liedje
En kan ik er tegenaan
Want God zegt over jou over mij
Iets bijzonder en dat maakt mij blij
Hij zegt:
“Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer.”
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen
Ja, het geldt dus ook voor jou:
’Je bent niet meer alleen’
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’
Want God zegt over jou over mij
Iets bijzonder en dat maakt mij blij
Hij zegt:
“Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou
Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou.”

Door de nacht van strijd en zorgen

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort
Vol verlangen naar de morgen
waar de hemel hen verhoort

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal
Dat ons blinkend zal omgeven
als ons God ontvangen zal

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht
Door één Geest tezaam verbonden
naar de kust waar God ons wacht

Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs
To my Father’s house

Come and go with me
to my father’s house
to my father’s house.
Come and go with me
to my father’s house
to my father’s house.
There’ll be no cryin’ there.
There’ll be no dyin’ there.
Come and go with me
to my father’s house
to my father’s house.
In my father’s house.
There are so many mansions there.
If they were not true
you know I would have told you so.
I’m goin’ to prepare a place for you
and where I go you can go there too.
Come and go with me
to my father’s house
to my father’s house.
Come and go with me
to…

In Christus brengt God ons terecht

In Christus brengt God ons terecht
Hij blijft zijn schepping trouw
In Hem bestaat geen heer, geen knecht
Geen man meer en geen vrouw

In Christus is de muur geslecht
Die haat en scheiding bracht
Hij was als meester aller knecht
Zijn zwakheid was zijn kracht.

In Christus is gewen blank of bruin
Geen heiden en geen jood
Hij is de nieuwe mens, God dank
De grens aan haat en dood

In Christus wenkt een nieuw bestaan
Een stad, versierd als bruid
Met poorten die wijd openstaan
Daalt dan de hemel uit.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

NGK Rotterdam - Overschie
07-05-2023

Liturgie 7-5
God heb ik lief. Ps.116:1,6,8. https://youtu.be/QRua__ipRDc
Stil gebed Votum en groet
Gesprekje met de kinderen
IK wil meer en meer op Jezus gaan lijken. https://youtu.be/N_uR9SVzEWY
Kinderen naar ark/sjoel
Opw 754. https://youtu.be/jt9PYaq5ufY
Gebed
Lied. 344. Klein credo. https://youtu.be/LcGjqofEGY4
Inleiding op de bevestiging van ambtsdragers

Bevestiging ouderling
Luisterlied: God zal met je meegaan. https://youtu.be/mN42dzrZnco 2x
Schriftlezing Joh. 20:11-23. (Tekst 20:19-23)
preek
Sela. Heer wijs mij uw weg. 

gebed 

instelling avondmaal

Opw 318. Eet het brood met mij. https://youtu.be/ZZ1OhP_k4_I
\
nodigen om naar voren te komen

lopende viering, luisteren naar Taize muziek
 https://youtu.be/t4Svh-9ohg4
https://youtu.be/WTuFglyOQvI
afsluitend dankgebed

collecte (kinderen komen terug)
Opw 672. Heerser over alle dingen. https://youtu.be/JeV92NcJcHA
zegen

Psalm 116
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Terug naar boven

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe’,
want dat maakt een heel groot verschil.

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong, nou en! En bovendien
is voor Jezus niemand te klein.

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.

Opwekking 754
Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest. Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu

Lied 344
1. Wij geloven een voor een en ook samen
De Heer is God en anders geen. Amen Amen

2. Wij geloven in de naam Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

God zal met je meegaan
God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd
en arm om je schouder; als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind

dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
l
eid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.


Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Opw. 318. Eet het brood met mij
Eet het brood met Mij,
Drink de wijn met Mij
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Deel het maal met Mij.

Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Daar ontmoet Ik jou.

Opw 672
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond’ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

NGK Rotterdam - Overschie
07-05-2023

Liturgie 7-5
God heb ik lief. Ps.116:1,6,8. https://youtu.be/QRua__ipRDc
Stil gebed Votum en groet
Gesprekje met de kinderen
IK wil meer en meer op Jezus gaan lijken. https://youtu.be/N_uR9SVzEWY
Kinderen naar ark/sjoel
Opw 754. https://youtu.be/jt9PYaq5ufY
Gebed
Lied. 344. Klein credo. https://youtu.be/LcGjqofEGY4
Inleiding op de bevestiging van ambtsdragers

Bevestiging ouderling
Luisterlied: God zal met je meegaan. https://youtu.be/mN42dzrZnco 2x
Schriftlezing Joh. 20:11-23. (Tekst 20:19-23)
preek
Sela. Heer wijs mij uw weg. 

gebed 

instelling avondmaal

Opw 318. Eet het brood met mij. https://youtu.be/ZZ1OhP_k4_I
\
nodigen om naar voren te komen

lopende viering, luisteren naar Taize muziek
 https://youtu.be/t4Svh-9ohg4
https://youtu.be/WTuFglyOQvI
afsluitend dankgebed

collecte (kinderen komen terug)
Opw 672. Heerser over alle dingen. https://youtu.be/JeV92NcJcHA
zegen

Psalm 116
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Terug naar boven

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe’,
want dat maakt een heel groot verschil.

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong, nou en! En bovendien
is voor Jezus niemand te klein.

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.

Opwekking 754
Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Heilige Geest van God Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden De Vader en de Zoon

Kom, o heilige Geest. Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht Heilige Geest kom nu

Lied 344
1. Wij geloven een voor een en ook samen
De Heer is God en anders geen. Amen Amen

2. Wij geloven in de naam Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

God zal met je meegaan
God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd
en arm om je schouder; als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind

dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
l
eid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.


Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Opw. 318. Eet het brood met mij
Eet het brood met Mij,
Drink de wijn met Mij
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Deel het maal met Mij.

Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels van de Cherubim,
Daar ontmoet Ik jou.

Opw 672
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond’ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

NGK Rotterdam - Overschie
30-04-2023

Dienst Rotterdam-Overschie 30 april
Mededelingen door ouderling van dienst
Votum en groet
Zingen Psalm 62: 1 en 5
Gebed
Kinderlied: Weer of geen weer
Kinderen naar Ark en Sjoel
Zingen Psalm 116: 1, 6 en 8
Verootmoediging: Prediker 6
Inleiding op de preek
Schriftlezing: Psalm 13
Luisterlied: Alisa Turner – Psalm 13
Preek: Hoe gaat het met je ziel (1)?
Zingen: Psalmen voor Nu 13 – Hoe lang nog?
Dankzegging en voorbede
Collecte Loods 24/Joods Kindermonument
Kinderen keren terug
Zingen: Sela – Ik zal er zijn en Trinity – Ik Wens Jou
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
23-04-2023

Lied 146c:1,5,7 Alles wat adem heeft
Stil gebed Votum en groet
Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.
Gebed
Inleiding op de doop
gesprek met de kinderen en aansteken doopkaars
Doop
Doopgebed
Hemelhoog 61
kort woordje van Maarten
Luisterlied: “Emmanuel” (tekst met vertaling zie onderaan)
Lezing 1 Jes. 60:1-5
Opw 678
Lezing 2. Lucas 24:13-35
Verkondiging
Ps 107:1,3
Gebed
Collecte
Hemelhoog 461 “Ik zal er zijn”
zegen