Diensten terugluisteren

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Een kerkdienst terugluisteren kan tot met 3 december via Kerkdienst Gemist van de Bethelkerk. Na die tijd kan je kijken bij de kerkelijke gemeentes waar we daarna welkom waren: voor 10, 17, 24 en 30 december en 7 januari is dit de PGO Overschie

NGK Rotterdam - Overschie
19-05-2024

LITURGIE 19 mei 2024 – Pinksteren

Lezen: Handelingen 2: 1-8
Zingen: NLB 687:1 (Wij leven van de wind)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: NLB 687:2 (Wij delen in het vuur)
Lezen: Romeinen 13: 8-10 en 14
Zingen: Psalmen voor Nu 130
Gebed
Kindermoment en zingen: Opwekking voor Kids 70
Lezen: Johannes 20 : 19-23
Zingen: Liedboek 239: 1, 6 en 7
Verkondiging
Zingen: Liedboek 257 (uitvoering Sela)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Kinderen terug
Zingen: Opwekking 661
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
12-05-2024

Liturgie zondag 12 mei 2024 NGK Rotterdam-Overschie 10 uur

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Zingende gezegend 190 (melodie Psalm 97)
  Een koning hebben wij
 • Stil gebed, aanvangswoorden en groet
 • Zingen: Juicht, want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt
 • Richtlijn: Johannes 14:15-21
 • Gebed
 • Kindermomentlied: Ik ken je wel
 • De kinderen gaan naar Ark en Sjoel
 • Dienst van Gods Woord:
  – Bijbellezing: Handelingen 1:1-14 (Jonathan)
  – Uitleg en verkondiging: Een verweesde samenleving…
  – Dankgebed (Erik / Maarten)
  – Zingen: Wacht op de Heer
 • De kinderen komen terug; kindermoment
 • Dienst van de offers: collecte (Kerk)
 • Geloofsbelijdenis:
 • Zegen
 • Amenlied: Opwekking 366 – Kroon Hem met gouden kroon

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op aarde, om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. Amen.

Liedteksten

Zingende gezegend 190

Een Koning hebben wij,
Zijn hoge heerschappij,
gaat over alle mensen,
Zijn grootheid kent geen grenzen.
Hij triomfeert, Hij troont,
daar waar zijn Vader woont,
daar in zijn hemelhof,
is Hij met alle lof,
in heerlijkheid gekroond.

Een Koning hebben wij,
als Hij komt, maakt Hij vrij,
wie nu nog is gebonden,
geboeid door zorg en zonde.
En als Hij ons bevrijdt,
zijn vijanden ten spijt,
voorgoed met recht regeert,
leeft wie zich tot Hem keert,
met Hem in eeuwigheid.

Juicht, want Jezus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’ verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als koning verheven, zo

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Ik ken je wel

Al ziet geen mens je zitten,
Ik weet dat jij er bent
Al voel je je verlaten,
Ik heb je in de gaten,
Bij Mij ben je bekend.
Voor mij ben je bijzonder,
Mijn allermooiste wonder.
Voor Mij ben je in tel:
Ik ken je wel!

En je mag komen,
Je mag komen,
Kom maar in m’n huis en in m’n hart.
Kom maar in m’n armen,
Laat me jou verwarmen,
Al jouw streken zijn maar kinderspel:
Ik ken je wel!

Misschien denk je: ach laat maar,
D’r valt niks aan te doen.
Ik kan alleen maar jokken
Ik maak alleen maar brokken,
Ik ben een super-oen.
En toch ben jij bijzonder,
En toch ben jij een wonder.
Al zit je in de knel: Ik ken je wel!

En je mag komen,
Je mag komen,
Kom maar in m’n huis en in m’n hart.
Kom maar in m’n armen,
Laat me jou verwarmen,
Al jouw streken zijn maar kinderspel:
Ik ken je wel!

(2x)
En je mag komen,
Je mag komen,
Want je bent voor Mij zo heel speciaal.
Ook al moet je huilen,
Kom maar bij me schuilen,
Dan vergeet je al die tranen snel:
Ik ken je wel!
Echt, Ik ken je wel!

Wacht op de Heer

Wacht op de Heer,
zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt!

Kroon Hem met een gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

NGK Rotterdam - Overschie
05-05-2024

mededelingen
toelichting thema a.h.v. Gal 5:1,13
Ps 138:1.
Votum en Groet
Ps 149:1,2,3.
gebed
kinderlied van A-Z.
gesprek over vrijheid
Gez 437.
Schriftlezing II Kor.3. v.1-3 & 6 +16-18
preek
Opwekking 580. Ik ben zo dankbaar Heer
introductie avondmaalsviering // instellingswoorden,
gaan in een kring staan
Opw 58 vrede zij U
Opw 245
dankgebed
collecte
kinderen terug
Gez 456:1,2.
zegen
Gez 456:3.

na de dienst Lied 708 vers 1,6.

Psalm 138:
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Psalm 149:1,2,3
Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heeren wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heeren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Kinderlied Van A-Z

A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild

Van A tot Z….

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Van A tot Z…. (2x)

Gezang 437
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die u behaagt

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Opwekking 580
Jezus, hij kwam om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu Zijn tranen
En zie nu Zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot,
Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept Zijn naam.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.
Opwekking 58
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

opw 245
Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U

Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest

Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

Gezang 456
1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Gez 411

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

NGK Rotterdam - Overschie
28-04-2024

Liturgie 28-4-24
- Welkom en mededelingen
- Votum en groet
- GKB gezang 1: 1V, 2M, 3A, 4V, 5M, 6A (In het begin lag de aarde verloren)
- Gebed
- Kinderlied: Goliath
- Kinderen naar de Bijbelklassen
- Lezen Gewone Catechismus vraag en antwoord 28
- Lezen Romeinen 5: 12-21
- LvK gezang 87: 1V, 2V, 3M, 4M, 5A (Wij willen God de ere geven)
- Verkondiging
- Opwekking 829 (Wij zoeken U)
- Gebed
Psalm 75 vers 1
Geloofsbelijdeni
GBK 162 \: 1 en 2 (Ik bouw op u mijn Schild en mijn Verlosser)
\- Zegen
Liederen:
In het begin lag de aarde verloren
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

A In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

V In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

M In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

A In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Goliath

Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.
Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Hij had een grote mond,
maar toen viel hij op de grond.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Met zijn zwaard en speer
tegen David en zijn Heer.

O, o, Goliath,
jammer pech gehad
Tjongejonge wat een reus.
Hij lijkt wel sterk maar niet heus.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Zijn taaltje was gemeen,
maar toen viel hij door een steen.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Z’n kracht was toch beperkt.
Dat heeft iedereen gemerkt.

O, o, Goliath,
niet goed ingeschat.
God en David uitgedaagd.
Laatste actie niet geslaagd.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Veel te stoer gepraat,
maar nu is het veel te laat.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij vroeg er zelf om.
O, wat was hij trots en dom.

LvK 87 gezang Wij willen God de ere geven

V 1: Wij willen God de ere geven
en maken zijn genade groot;
want wij zijn voor de zonde dood
en wat God zelf heeft afgeschreven
zal niet herleven.

V 2: Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus dood voor onze zonde
geheel te gronde.

M 3: De mensheid der verloren tijden
deed Christus sterven aan zijn kruis,
opdat Hij uit het slavenhuis,
als nieuwe mensen, zijn bevrijden
zou uitgeleiden.

M 4: Al onze boosheid en ellende
ging met de Heer ter rust in ’t graf.
Wij zijn ontslagen van de straf
en God wil zich weer tot ons wenden
als zijn gekenden.

A 5: Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.

Opwekking 829

O Heer verlos ons van het kwaad
Wij reizen door een donker land
Verscheurd door oorlog, moord en brand
Wijst U ons op ons vaderland

Wij zoeken U
Wij zoeken U
Heer van alles wat bestaat
Wij zoeken U
Wij zoeken U

In Uw kracht blijven wij staan
In Uw kracht blijven wij staan

O Heer verlos ons van het kwaad
Ons hart raakt makkelijk verdwaald
Houd U ons op het smalle pad
Wanneer verleiding ons belaagt

Wij zoeken U
Wij zoeken U
Christus die gewonnen heeft
Wij zoeken U
Wij zoeken U

Heer houd vast wat U begon
Heer houd vast wat U begon

O Heer verlos ons van het kwaad
De duivel brult uit alle macht
Al zijn wij bang en beeft ons hart
Uw sterke arm verbreekt zijn kracht

Wij zoeken U
Wij zoeken U
Maak een eind aan zijn geweld
Wij zoeken U
Wij zoeken U
Heer verhoort U ons gebed
Wij zoeken U
Wij zoeken U
Straks komt U als hoogste Heer
Wij zoeken U
Wij zoeken U
Dan buigt heel de wereld neer
Dan buigt heel de wereld neer

Psalm 75: 1 en 7

1 U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wondren van uw hand.

7 God is ’t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

GKB 163 Ik bouw op U

1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam

2 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

NGK Overschie in Pius X kerk
21-04-2024

Welkom; mededelingen door OvD
Openingslied: Opwekking 288 Hef je hoofd omhoog
Votum en groet
Loflied: NLB 705: 1, 2, 3 en 4 Ere zij aan God de Vader Ere zij aan God de Vader
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein?
Kinderen gaan naar Ark en Sjoel
Leefregel: 1 Tess 5:15-24
Lied: Psalm voor nu 16 Ik val niet uit Zijn hand (Psalm 16)
Intro preek
Bijbellezing: Math. 25:1-13
Preek
Lied: NLB 886 / Opw 136 Abba Vader
Dankzegging en voorbede door
Lied: Opwekking 868 Hoop en redding
Collecte
Kinderen komen terug
Slotlied: Opwekking 785 Ik bouw op Jezus anders niet
Zegen

Liedteksten:
Opwekking 288
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing “Hosanna voor de Heer”.

Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

NLB 705
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een’ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk.

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Kinderlied: Ben je groot of ben je klein?
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Psalm voor nu 16
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Opwekking 136
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Opwekking 868
Hoor ons bidden, hoogste Koning
Jezus, hoop voor ieder hart
Zonder U zijn wij verloren,
zonder U voorgoed verdwaald

Wees het vuur dat brandt van binnen,
Laat ons puur en heilig zijn
Kom met kracht en kom met redding,
Openbaar uw Koninkrijk

U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in uw naam houden wij stand

Kijk ons aan en wees genadig,
Breng ons uit het donker thuis
bij uw liefdevolle Vader,
door uw woord, dat helder schijnt

U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in uw naam houden wij stand

U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in uw naam houden wij stand

Wij geloven: God is machtig
Wij geloven: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In zijn naam houden wij stand

Prijs de Koning: God is machtig
Prijs de Koning: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In zijn naam houden wij stand

U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in uw naam houden wij stand
in uw naam houden wij stand

Opwekking 785
Ik bouw op Jezus, anders niet; )
het is zijn bloed dat redding biedt. )
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x
ik steun alleen op Jezus’ Naam. )

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Matteüs 7:24-27, 1 Korintiërs 3:11, Hebreeën 6:19
Oorspr. titel: Cornerstone
Tekst & muziek: Jonas Myrin / Reuben Morgan / Eric Liljero
Ned. tekst: Harold ten Cate

NGK Overschie in Pius X kerk
14-04-2024

Opw. 383 Geest van Hierboven.
Stil gebed, Votum en groet
Opw. 127 Wij eren en aanbidden U
Gebed
Kinderlied: Opw kids 180: Je mag er zijn
Kinderpraatje
Leefregel. Jer 9:22-23
NLB 833. Take me as I Am. (Neem mij aan zoals ik ben.)

Die weg van aanvaarding en vernieuwing
begint bij het kruis en hete open graf
Marc 16:9.
Joh 20:1-18.
Opwekking 71.
preek
Gez 170:1,6. Meester men zoekt u
Gebed
collecte
kinderen terug
lezen Belijdennis van Nicea
slotlied. Opw 672.
Zegen
……………………………………………………………………………….
Liederen:

Gezang 477

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Wij eren en aanbidden U
Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer). 2x
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen.
En wij volgen U tesamen, Koning en Heer (Koning en Heer).
Opw for Kids. 180 Je mag er zijn

Refr.: Je mag er zijn. wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij. wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht. wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij. wie ik? …ja jij

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

Refr.

Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refr.

Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

Refr.

NLB 833
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in Mij

Opw 71

Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven

Straks als er een nieuwe dag begint
En het Licht het van het duister wint
Mag ik bij Hem binnengaan
Voor Zijn troon gaan staan
Hef ik daar mijn loflied aan

Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven

Straks wanneer de grote dag begint
En het Licht voor altijd overwint
Zal de hemel opengaan
Komt de Heer er aan
Heffen wij dit loflied aan

Jezus komt in heerlijkheid
Zijn sjaloom wordt wereldwijd
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van ons leven

Gez 170:1,6
Gezang 170

1 Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud’ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz’lend U tegen.
Maar vroeg of laat, ’t zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Opw 672

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis
leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’

NGK Overschie in Pius X kerk
07-04-2024

Liturgie zondag 7 april 2024 NGK Rotterdam Overschie ds. Beppie Wessels-Schuurman
• Welkom en mededelingen ouderling van dienst
• Lied Psalm 98: 1 en 4 (Liedboek 2013
• Votum en Groet
• Lied Opwekking 764 Zegekroon
• Leefregel: Kolossenzen 3: 1- 11.
• Gebed
• Kinderlied: Ja is ja
• Kinderen gaan naar de Bijbelklas
• Bijbellezing Johannes 20 vers 1-18 (NBV 21)
• Verkondiging over Johannes 20: 11-18 de levende Heer ontmoeten
• Lied: Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
• Voorbede en dankgebed door de ouderling van dienst
• Kinderen komen terug
• Collecte: De Havenkerk
• Lied : Opwekking 575 Jezus alleen
• Zegen

Liedteksten

Psalm 98: 1 en 4

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Ja is ja

Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein

Opwekking 706

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

NGK Overschie in Pius X kerk
07-04-2024

Liturgie zondag 7 april 2024 NGK Rotterdam Overschie ds. Beppie Wessels-Schuurman
• Welkom en mededelingen ouderling van dienst
• Lied Psalm 98: 1 en 4 (Liedboek 2013
• Votum en Groet
• Lied Opwekking 764 Zegekroon
• Leefregel: Kolossenzen 3: 1- 11.
• Gebed
• Kinderlied: Ja is ja
• Kinderen gaan naar de Bijbelklas
• Bijbellezing Johannes 20 vers 1-18 (NBV 21)
• Verkondiging over Johannes 20: 11-18 de levende Heer ontmoeten
• Lied: Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
• Voorbede en dankgebed door de ouderling van dienst
• Kinderen komen terug
• Collecte: De Havenkerk
• Lied : Opwekking 575 Jezus alleen
• Zegen

Liedteksten

Psalm 98: 1 en 4

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Ja is ja

Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein

Opwekking 706

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!