Missionair werkplan (OpWegGaan)

In dit concept werkplan geven we een korte beschrijving geven van de activiteiten zoals die zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Daarbij noteren we aandachtspunten voor verdere groei eerst per activiteit en aan het eind wat punten voor het geheel van dit aandachtsveld.

1. “Eat en Meet”
In het najaar van 2013 zijn we begonnen met een maandelijkse maaltijd voor mensen uit Overschie. We richten ons op hen die vanwege eenzaamheid of financiële zorgen, deel willen nemen aan een gezamenlijke maaltijd. De nadruk ligt op ontmoeting en een gezonde maaltijd. Er wordt geprobeerd om meer te koken dan voor die avond nodig is. Hierdoor kunnen mensen ook een maaltijd mee naar huis nemen. In het begin werd de maaltijd geserveerd in de bovenzaal. Omdat de groep groter werd, maar ook omdat een aantal ouderen niet naar boven kon, wordt nu de kerkzaal gebruikt. Er wordt door verschillende mensen gekookt, voor een deel thuis en voor een deel in de keuken van de kerk. In het begin kwamen er zo’n 20 mensen. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een maaltijd voor 40 - 50 mensen waarvan ongeveer 15-20 aanwezigen lid van de gemeente zijn. Een uitschieter was de Kerstmaaltijd van 2019. Toen waren er zo’n 75 aanwezigen. Al snel zijn ook de deelnemers actief geworden als kokers. Daardoor is het ook hun ‘eigen’ activiteit geworden. In het begin werd er gefolderd, nu komen de mensen meer door mond op mond “reclame”. Het is geen evangelisatie activiteit. Maar het is wel duidelijk dat het in en door een kerk georganiseerd wordt. We beginnen de maaltijd met één van de teamleden die hardop bidt, en tijdens de maaltijd wordt er soms een stukje uit de bijbel gelezen. Zo laten we zien hoe wijzelf gewend zijn rond de maaltijd met elkaar om te gaan. Er zit steeds een verschuiving in de deelnemersgroep. Er heeft zich wel een vaste kern gevormd. Met een aantal is er naast de maandelijkse maaltijd een regelmatig contact ontstaan waarbij als er een vertrouwensband is gegroeid. Waar mogelijk is er soms ook verdere hulp geboden. Die hulp is soms praktische en materieel (voedselpakketten of hulp bij klusjes) en soms gaat het om gesprekken over zorgen die men heeft. Sommigen deelnemers hebben de weg naar de kerkdiensten gevonden en zijn betrokken geraakt bij de gemeente.

Groeipunten We zijn dankbaar voor wat er mogelijk is rond Eat en Meet. Dankbaar voor het vertrouwen dat er gegroeid is met een aantal deelnemers. Voor de organisatie van de maaltijden zelf kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Daarbij gaat het dan om één of twee mensen die aan het eind van de woensdagmiddag (vanaf 17.00 uur aanwezig kunnen zijn) om de gasten welkom te heten en op hun gemak te stellen. verder zoeken we ook nog mensen die willen komen om contact te leggen met bezoekers. In eerste instantie gaat het dan om gesprekken tijdens de maaltijd. Daarnaast kan er soms ook verder contact ontstaan.
November 2019 was tijdens de ochtenddienst een korte presentatie over 5 jaar Eat en Meet, waar veel positieve reacties op waren. Wel viel op dat veel gemeenteleden zich niet gerealiseerd hadden wat Eat & Meet inhield. Dit onderstreept het belang van een goede communicatie in de gemeente.  

2. Voedsel inzameling / voedselbank
We zijn ook op de achtergrond via de diaconie betrokken bij het uitdeelpunt van de Voedselbank in Overschie. Er wordt ook door leden van de gemeente geholpen op dit uitdeelpunt.  
Maandelijks is er een zondag waarop door gemeenteleden om houdbare voeding en andere producten meegenomen wordt. De diakenen coördineren dit. In eerste instantie werden die producten aan de voedselbank gegeven. In de praktijk bleek dit niet helemaal aan te sluiten. We gebruiken de goederen nu om eigen pakketjes te maken. Deze pakketjes brengen we bij mensen die of net niet voor hulp van de voedselbank in aanmerking komen of die daarnaast wat extra’s kunnen gebruiken. Waar mogelijk willen we betrokken blijven bij het werk van de voedselbank.
Groeipunten Rondom het uitdeelpunt van de voedselbank in Overschie zijn allerlei ontwikkelingen (juni 2020). We willen dit samen met andere kerken en instanties  nadrukkelijk volgen. In Overschie oriënteert de PGO zich op een Pioniersplek in Overschie, die ook ontmoetingsplek voor deze doelgroep zou kunnen zijn. 
 

3. Serve the City. 
We zijn betrokken bij activiteiten van “Serve the City” in Overschie. Eerst was dit een zelfstandige organisatie nu zijn ze onderdeel van “Samen 010”,een koepelorganisatie van (vooral PKN) diaconieën in Rotterdam.
Serve the City activeert kerken en vrijwilligers om zich in te zetten voor de bloei van de stad Rotterdam. Bij Serve the City werken kerken van diverse denominaties en culturen met elkaar samen om zichtbaar en dienstbaar te zijn in Rotterdam. We hopen door praktische projecten iets zichtbaar te kunnen maken van Gods liefde.
In Overschie doen op Hemelvaartsdag samen met PGO, Kerk aan Huis, DRM een actie. De laatste jaren bestond de actie uit verschillende onderdelen:
        1. ’s morgens om 10 uur is er een gezamenlijke dienst van PGO en Bethelkerk;
        2. In de Grote Kerk is een programma voor ouderen. De deelnemers komen eind
            van de morgen. Er is een lunch en daarna zijn er een tweetal workshoprondes.
            Waarna de mensen 16.00 weer naar huis gaan;
        3. Tussen 11.00-15.00 is er een actie ten behoeve van de voedselbank bij de Plus;
        4. Er is bij het trapveldje naast de speeltuin aan de Abtsweg een voetbaltoernooi
            voor kinderen van de basisschool leeftijd;
        5. Er wordt door groepje mensen tussen 12.00 – 14.00 op bepaalde plekken in de
            wijk zwerfvuil opgeruimd;
       6. Een aantal keer is een groepje mensen her en der bij mensen thuis wat klussen
           op gaan knappen.
Het zijn mooie dagen om zo met christenen uit verschillende kerken actief te zijn voor Overschie. Wel zien we dat het feit dat er steeds een jaar tussen de acties zit het moeilijker maakt om relaties op te bouwen. Verder is bleek dat een eenmalige actie zich niet zo goed leent voor het organiseren van klussen bij mensen thuis.

4. Kerstwonder
December 2018 is er kerstwandeling door Overschie geweest. Op 4 verschillende locaties werd een bepaalde scène uit het kerstverhaal uitgebeeld. Men trok in groepjes langs de verschillende scènes. Er was veel belangstelling. De organisatie vraagt veel. Mede daarom is het in 2019 niet georganiseerd. Er wordt geprobeerd om in 2020 een tweede versie te organiseren. We zijn bij dit interkerkelijke project betrokken.

5. Present
De stichting Present zegt: We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Present wil de verbindende schakel zijn.
In Overschie willen we in samenwerking met deze stichting, vanuit de kerken, klussen doen in onze wijk. Bij het “uitzoeken” van de klussen werken we graag met Present omdat het helpt op een gezonde manier “afstand en nabijheid” te combineren. We werken graag met overzichtelijke klussen waarbij geen langdurige afhankelijkheidsrelatie kan ontstaan.
Groeipunten  Het is soms een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden.
Vanuit OpWegGaan houden we contact met de coördinatoren om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen en als gemeente er bij betrokken kunnen zijn.
Op termijn kunnen we denken aan een ‘Present zaterdag’.

6. Alpha cursus en verdere verdieping
Bij de bovengenoemde activiteiten leveren contacten op met mensen die soms meer willen weten over het geloof. Er is een begin gemaakt met een ‘ Bijbelgroep op maat’, waarbij op laagdrempelige manier het evangelie wordt uitlegd. Hierbij wordt op adhoc basis een avond met een klein groepje deelnemers belegd. We willen kijken hoe we dit uit kunnen bouwen 
Om het geloofsgesprek te voeren kunnen we ook gebruik maken van de Alpha cursus die in het verleden regelmatig in de gemeente is georganiseerd. Het zou mooi zijn als we opnieuw de gelegenheid krijgen om weer zo’n cursus, eventueel een Alpha-online te organiseren. We zouden dat liefst jaarlijks doen.


Algemene groeipunten
Hierbij denken we aan de groei van het missionaire werk in de gemeente als geheel maar ook aan de organisatorische inbedding van dit aandachtsveld in het grotere geheel.
Bij de start van kerngroep is ons gevraagd om de Bethelkerk als geheel verder mee te nemen in een missionaire houding. Het is goed om daarbij verder te kijken dan de activiteiten die we als gemeente organiseren.
Er zijn gemeenteleden op persoonlijke titel met dit werk bezig. Bij de één is dat expliciet missionair bij de ander is het opgenomen in een breder kader. Soms heeft het te maken met de werkkring waar mensen voor kiezen. Het gaat natuurlijk ook om meer dan alleen de activiteiten in Overschie.
We zoeken naar mogelijkheden om elkaar te informeren over de dingen die we doen en kijken hoe we elkaar daarin kunnen steunen met gebed en toerusting.
We denken ook aan het meedoen aan de “kerkproeverij” en het organiseren van andere laagdrempelige diensten waar we mensen wat makkelijker mee naartoe kunnen nemen.
Een goede, bruikbare website van de gemeente is in de maak, waardoor mensen op een laagdrempelige manier contact kunnen zoeken en/of kunnen reageren


Het werk van OpWegGaan overlapt met de andere aandachtvelden.
We zien duidelijke raakvlakken met het werk van de Diaconie. Op dit moment is de afspraak dat de ouderling voor OpWegGaanl 2x per jaar aanwezig is bij een diaconievergadering. We zouden er ook kunnen denken om naast de ouderling ook een diaken in de kerngroep te laten plaatsnemen. Dit zou één van de huidige diakenen kunnen zijn of een extra diaken. Verder merken we dat er ook raakvlakken zijn met “Omzien naar elkaar” en het jeugdwerk.
Als mensen bij de gemeente betrokken raken of zelfs lid worden van de gemeente is het nodig dat zij in een wijkkring worden opgenomen. En bij de jongeren is een aansluiting bij het jeugdwerk  wenselijk. Het is goed daarbij te beseffen dat deze aansluiting niet altijd eenvoudig is en zeker niet vanzelf gaat. Tenslotte merken we bij dat gemeenteleden die bij dit werk betrokken zijn soms ondersteuning nodig hebben voor de vragen waarmee ze in aanraking komen.  

Toerusting
We werken ook aan de toerusting door mee te doen aan seminars. Bij een seminar van Jeugd met een Opdracht kwamen we een nuttig schema tegen.


TERUG