Ziekenzalving

Ziekenzalving

In Jacobus 5 staat een heel concreet advies voor degenen die ernstig zieke zijn.

            “13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede?                
              Laat hij lofzingen. 14. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente  
              tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in     
              de naam des Heren.” 
Ziekte breekt het gewone leven stuk. Het dreigt je te isoleren. Daarom wijst deze brief de zieke op de gemeente. Deel je moeite met hen, laat voor je bidden. Strek je samen uit naar Gods goedheid in jouw situatie.  De afgelopen tijd is binnen de gemeente verschillende keren de ziekenzalving bediend. Het is geen simpel ‘genezingstrucje’ maar wel mochten we elke keer nadrukkelijk Gods aanwezigheid ervaren. Als je meer wilt lezen over de ziekenzalving dan vind je in bijlage een brochure die ook als voorbereiding voor een gesprekskring gebruikt kan worden. 

Als je nadenkt over het aanvragen van de ziekenzalving kun je contact opnemen met ouderling pastoraat of de predikant.

TERUG